Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy...

Zmluvy 2016

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
číslo názov zmluvy popis predmetu zmluvy celková
hodnota
predmetu
zmluvy
dátum
uzatvo-
renia
zmluvy
dátum
zverejnenia
zmluvy
identif.
údaje
zmluvných
strán
identif.
údaje
osoby
ktorá
uzavrela
zmluvu
k zmluve č.1/2015 DODATOK k zmluve o nájme nebytových priestorov s účinnosťou od 1.7.2016 dodatok -predĺženie zmluvy, zmena miestnosti 60,00 mesačne 30.5.2016 15.6.2016 OVD Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ:2020131036 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ CPPPaP Dolný Kubín, J.Ťatliaka 2051/8
2842016 Zmluva podľa z. 442/2002 Z.z. o verejných vovodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zák.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a v znení neskorších predpisov v platnom znení s účinnosťou od 1.8.2016 zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd podľa špecifik. 31.7.2016 29.7.2016

Oravská vodárenská spoločnosť, Byseterecká 2180 D.Kubín DIČ:2022236315 IČO:36672254

PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ CPPPaP Dolný Kubín, J.Ťatliaka 2051/8
19/9/2016 DAROVACIA ZMLUVA na spotrebný materiál - kancelársky papier 4 krabice kancelárskeho papiera 30,12 EUR 29.9.2016 29.9.2016 MONDI scp Tatranaská cesta 3, 034 17 Ružomberok IČO:31637051 DIČ:2020431115 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ CPPPaP Dolný Kubín, J.Ťatliaka 2051/8