Nachádzate sa tu

Domov

Možnosti využitia supervízie v podmienkach CPP

Základné informácie

 

Význam slova „supervízia“ sa spravidla odvodzuje z latinčiny ( „supero“ – prevyšovať, vynikať, „vizio“- spravovať, dohľad, kontrola). Významovo v tejto línii charakterizuje supervíziu Kadushin (Kadushin, Harkness, 2002) a supervízora opisuje ako toho, kto dohliada na ostatných a má istú zodpovednosť za kvalitu ich práce.

Supervízia ako pojem vyvoláva aj v radoch odborníkov diskusie, nakoľko sa spája   s rôznymi profesiami, s rôznymi interpretáciami, ktoré sa môžu viac či menej odlišovať. Pre niekoho je to stresujúci faktor spojený práve s dohľadom a kontrolou, pre iného bezpečný priestor  na diskusiu o svojich neistotách, či miesto na získanie odborného pohľadu z inej perspektívy, či dokonca celoživotný proces získavania a upevňovania profesijných kompetencií. 

V osemdesiatych rokoch prichádza Hess (In: Hawkins a Shohet, 2004) s ponímaním supervízie ako vzťahu, ktorého cieľom je zlepšiť schopnosť supervidovaného účinne pomáhať. Zástupcami Českomoravského inštitútu pre supervíziu a koučink (ČMISK) je supervízia ponímaná ako štandardná súčasť odborného rastu pracovníkov.

Hawkins a Shohet(2004) charakterizujú podstatu supervízie ako podporu, ktorá napomáha vytvoreniu nadhľadu, ponúka priestor na neustále učenie sa v spolupráci so supervízorom, pričom primárnym cieľom nie je záujem supervidovaného ale záujem jeho klienta.

Ďalší rozmer supervízie, ktorý sa v súčasnosti zdôrazňuje v kontexte so syndrómom vyhorenia opisuje Kopřiva (2011), keď supervíziu opisuje ako metódu napomáhajúcu hľadať zmysel profesie a súčasne  orientuje supervidovaného na pozitívne aspekty svojej práce. Gallwey (2000) v kontexte riadenia ľudských zdrojov poníma supervíziu ako podporu potenciálu a možnosť maximalizovania výkonnosti.

Vo všeobecnosti môžeme supervíziu ponímať ako interakciu, vzťah  s cieľom podporiť odborné kompetencie, poskytnúť spätnú väzbu. Za kľúčový v supervízii považujeme akt dobrovoľnosti a taktiež to, že by malo ísť  o stretnutie na úrovni dospelý-dospelý, ktorú popisuje transakčná analýza.

 

 

Funkcie supervízie

 

Pokiaľ sa snažíme zadefinovať funkcie supervízie, potrebujeme v zásade hľadať odpovede na otázku k čomu supervízia slúži, resp. čomu napomáha. Klasické ponímanie supervízie má podľa Kadushina(In Havrdová, Hajný, 2008)tri základné funkcie: administratívnu, vzdelávaciu a podpornú.

·         Administratívna, resp. riadiaca supervízia je zameraná na zabezpečenie a kontrolu kvality. V praxi sa často realizuje porovnávaním s normami, pravidlami, odbornými kritériami a často je spájaná s riadením organizácie, odborným vedením.

·         Vzdelávacia supervízia zahŕňa rozvoj a podporu konkrétnych zručností, odborných spôsobilostí. Maroon a kol. (2007) opisuje vzdelávaciu formu supervízie ako odovzdávanie pojmových modelov, určitých vedomostí, na základe ktorých môže supervidovaný pri práci s klientom  jednať, rozhodovať sa.

Supervidovaný je smerovaný k tomu, aby získal nové informácie, impulzy pre prácu s klientom, žiakom. V rámci tohto procesu môže supervízor supervidovanému  napomôcť lepšie porozumieť klientovi, uvedomovať si a reflektovať vlastné reakcie a ich dôsledky,  hľadať nové možnosti práce s klientom.

·         Podporná supervízia je zameraná viacej na emocionálnu stránku supervidovaného. Zameriava sa predovšetkým na prevenciu syndrómu vyhorenia, zvládanie záťažových situácií či motiváciu k ďalšej práci s klientom, nakoľko supervízny proces nezahŕňa len reflektovanie správnosti postupov a zvolených metód.

 

Najúčinnejší spôsob podpory v rámci supervízie je podľa Havrdovej a Hajného (2008)  práve podpora a povzbudenie k prekonávaniu a zvládaniu prekážok, tvorba vzťahu medzi supervízorom a supervidovaným, hľadanie zdrojov a podpora tých zložiek systému, ktoré môžeme označiť za funkčné ( tzv. empowerment).

 

 

Podstata supervízie

 

·      Supervízia ako dialóg

·  vzťah založený na sympatii, dôvere, ale aj kritickom

·  úsudku

·      Supervízia ako vzťah

·  s cieľom zlepšiť schopnosti supervidovaného účinne

·  pomáhať, vykonávať svoju profesiu

·      Supervízia ako podpora

·      napomáha vytvoriť nadhľad, ponúka priestor na

·      neustále učenie sa, porozumenie

·      Supervízia ako hľadanie zmyslu vlastnej profesie

·      orientácia na pozitívne aspekty práce, úspechy

 

 

Supervízia v podmienkach škôl a školských zariadení

 

Supervízia ako jedna z účinných foriem pomoci a podpory má svoje nezastupiteľné miesto nielen v pomáhajúcich profesiách, ale aj v oblasti zamestnancov a odborných pracovníkov pôsobiacich v rezorte školstva. Cieľom podpory sú síce pedagógovia, výchovní poradcovia koordinátori prevencie a odborní zamestnanci školských zariadení, ale  prostredníctvom nich je konečným prijímateľom pomoci, či zmeny  samotný žiak či klient.

Supervízia je jednou z možností ako získať na svoju odbornú prácu náhľad z inej perspektívy, vytvára priestor na zamyslenie sa, vlastnú sebareflexiu a prehodnotenie svojej odbornej práce, zlepšovanie kvality. V neposlednom rade je supervízia priestor pre získanie spätnej väzby, ocenenie vlastnej práce, poukázanie na pozitívne prvky práce a ich podpor a ďalší rozvoj.  

 

Čo ponúkame:

•      stretávanie sa v malej skupine v priebehu školského roka

•      zdieľanie príkladov dobrej praxe

•      práca s prípadmi ako jedna z možností učenia sa v rámci skupiny

•      možnosť združovať sa

•      využívať pôsobenie skupiny  (dynamika skupiny, možnosť spätnej väzby, reflexií, vzájomná podpora)

•      podpora kompetencií, mobilizácia vlastných síl , hľadanie vlastných zdrojov

•      priestor pre vlastnú aktivitu

•      podpora k prekonávaniu prekážok ( limity v práci, legislatíva)

 

Tešíme sa na stretnutie s vami.

 

 

Zuzana Machajová, CPP Dolný Kubín