Nachádzate sa tu

Domov » Archív

Rozvojové projekty 2016

   

„Dajme im príležitosť“

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie zrealizovalo v roku 2016 projekt pod názvom „Dajme im príležitosť“ – komplexný preventívny program, ktorý podporilo MŠVVaŠ SR v rámci rozvojových projektov Protidrogová prevencia 2016. 

Súčasťou projektových aktivít bol program pre 26 žiakov a triedneho učiteľa, ktorí sa zúčastnili skupinových aktivít a dvojdňového pobytu so zameraním na podporu kamarátskych vzťahov, spolupráce a  pozitívnej klímy v triede.

Ďalšou projektovou aktivitou bol odborný seminár pre 30 účastníkov na tému „Prevencia závislostí so zameraním na tzv. nové závislosti nelátkového charakteru“, ktorý bol určený najmä koordinátorom prevencie, výchovným poradcom z okresu Dolný Kubín a odborným zamestnancom CPPPaP zo Žilinského kraja. Odborný program lektorovali MUDr.Ľubomír Gábriš z resocializačného strediska Poloma a PhDr. Jaroslav Rakučák, PhD. z nízkoprahového centra PREROD v Ružomberku.