Nachádzate sa tu

Domov

O nás - zamestnanci CPP

Naše zariadenie vzniklo v roku 1971 pod názvom Výchovná a psychologická poradňa a poradňa pre voľbu povolania. Od tohto obdobia prešlo zariadenie viacerými významnými zmenami, čo sa týka názvu, miesta svojho pôsobenia i obsahu a foriem práce. V súčasnosti v Centre poradenstva a prevencie /CPP/ pracujú interní a externí pracovníci, a to v rámci dvoch oddelení:

  • Oddelenie poradenstva osobnostného a vzdelávacieho vývinu a špeciálno-pedagogického poradenstva
  • Oddelenie poradenstva sociálneho vývinu, prevencie a psychoterapie.

Podľa zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ CPP DolnýKubín patrí medzi školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, v starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.
 

 

Centrum  poradenstva a prevencie - pracovisko 1.

ul. J.Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín
                                                                   
tel.:  0904/ 566 544
objednávanie klientov: Mgr. Anna Synáková, tel.  0904/ 566 544
 
kariérové poradenstvo: karieroveporadenstvocppdk@gmail.com
              Mgr. Martina Večereková. tel. 0948/ 927 323
 

Centrum poradenstva a prevencie - elokované pracovisko 2.

ul. M.R.Štefánika 1810/15, 026 01 Dolný Kubín
ako súčasť CPP v Dolnom Kubíne - pracovisko č. 2.  
                                     
tel:  0948/ 992 107 
e-mail:  prevencia.cppdk@gmail.com
 
objednávanie programov a skupinových aktivít: Mgr. Andrea Zelinová Šuvadová,
tel.:  0948/ 992 107,    email: prevencia.cppdk@gmail.com
 
objednávanie indiviuálnych klientov:
Mgr.Anna Synáková, tel. 0904/566 544
 


PhDr. Zuzana Machajová, PhD.
psychológ, riaditeľka CPP
 
 tel. kontakt:  0948/ 992 107
 pracovisko 2.
   
   
PhDr.Vlasta Martišová
špeciálny pedagóg
 
tel.kontakt. 0948/ 856 162, 0904/566 544, 
pracovisko 1.
   
   
PhDr. Anton Sojčák
psychológ
 
tel. kontakt: 0948/ 078 785, 0904/ 566 544
pracovisko 1.
   
   
 Mgr. Anna Synáková
 sociálny pedagóg, prvý kontakt s klientom 
 
 tel. kontakt: 0904/ 566 544
 pracovisko 1.
   
   
 Janka Marčeková
 ekonómka
 
 tel.kontakt: 0949/ 013 965
 pracovisko 2 
   
   
 Mgr. Ingrid Kurillová
 logopéd
 
 tel.kontakt: 0904/ 566 544
 pracovisko 1.

 

 PaedDr. Anna  Havková, PhD.
 špeciálny pedagóg
 
 tel. kontakt:  0948/ 856 162, 0904/566 544,
 pracovisko 1.
   
Mgr. Martina Večereková
kariérový poradca
 
tel. kontakt:  0948/927 323, 0904/ 566 544
pracovisko 2.
 
 
   
Mgr. Andrea Zelinová Šuvadová
sociálny pedagóg
 
tel. kontakt:  0948/ 992 107
pracovisko 2.
   
   
Mgr. Barbora Indrová
psychológ
tel. kontakt:  0948/ 078 785, 0904/566 544
pracovisko 1.
   
   
Mgr. Andrea Janíčková
psychológ
tel. kontakt:  0948/ 078 785, 0904/566 544
pracovisko 1.
 
   
   
 
Mgr. Barbora Burgárová
logopéd
tel. kontakt:  0948/ 992 107
pracovisko 2.
   
   
Mgr. Agáta Maderová
psychológ
tel. kontakt:  0948/ 078 785, 0904/566 544
pracovisko 1.
   
   
Mgr. Marianna Stančeková
psychológ
tel. kontakt:  0948/ 992 107
pracovisko 2.