Nachádzate sa tu

Domov

Naša činnosť

Kedy sa môžete na nás obrátiť ?

Ak máte:

 • dieťa s ťažkosťami v učení /čítanie, písanie, počítanie/
 • dieťa ťažšie prispôsobivé, s výchovnými ťažkosťami
 • nadané a talentované dieťa
 • záujem o diagnostiku a poradenstvo v oblasti školskej zrelosti
 • záujem o diagnostiku a poradenstvo pri integrácii /začlenení/
 • záujem o kariérové poradenstvo
 • záujem o psychosociálny a osobnostný rozvoj vášho dieťaťa

Poskytovaná odborná činnosť

 • diagnostika a poradenstvo /psychologické, špec. pedagogické, sociálno-pedagogické/
 • primárna a sekundárna prevencia
 • reedukácia,psychokorekcia a psychoterapia
 • metodicko – osvetová činnosť

Špecifické aktivity a programy

 • Skupinová práca s triednymi skupinami zameraná na harmonizáciu vzťahov v triede, zlepšenie komunikácie a zníženie agresivity, riešenie šikanovania, primárnu prevenciu
 • Víkendové pobyty – 2-3 dňové pobyty, ktoré sú pokračovaním skupinovej práce s triednou skupinou a triednym učiteľom, obohatené aj o prvky relaxácie, jazdu na koni a iné.
 • Rovesnícke programy - „Peer program“– systematická skupinová práca s vybranými žiakmi zameraná na primárnu prevenciu sociálno-patologických javov, podporu zdravého životného štýlu, rozvoj sociálno-psychologických kompetencií účastníkov
 • Programy pre žiakov ZŠ a SŠ – zamerané na prevenciu kyberšikanovnia, obchodovania s ľuďmi
 • Klubové aktivity“ - cielená skupinová práca s deťmi a mládežou s ťažkosťami v učení a správaní
 • Predškoláčik“ - skupinová práca s deťmi predškolského veku, deťmi s odloženou školskou dochádzakou zameraná na osobnostný rozvoj detí, rozvoj a posilnenie grafomotorických sociálnych a komunikačných zručností
 • Aj my sa tešíme do školy“ – aktivity realizované v MŠ s cieľom vytvoriť pre deti podmienky pre dobrý štart do školy
 • Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina – program zameraný na rozvoj osobnosti, jazykového potenciálu detí, podporu schopnosti narábať s hláskami (skladať, rozkladať slovo)
 • Spolučítanka– program pre rozvoj čitateľského porozumenia určený najmä žiakom s ťažkosťami v učení

Inovatívne metódy práce

 • DYS–com – využívanie počítačových programov pri práci s klientom za účelom redukácie čítania, písania a rozvoja zrakového vnímania
 • VIT – videotréning komunikácie – nácvik správnej komunikácie s využitím videokamery. Metódu je možné využívať pri práci s rodinou, pri práci so skupinou, školskou triedou a pedagógmi