AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Informácie pre klientov CPPPaP Dolný Kubín

       Na základe rozhodnutia Hlavného hygienika SR krízového štábu, ako aj usmernení MŠVVaŠ SR, prerušujeme poskytovanie priamych odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení od 16.03.2020 až do odvolania.

       V záujme ochrany zdravia Vás, Vašich detí a aj nás zamestnancov, Vám preto ponúkame možnosť konzultácií prostredníctvom e-mailu: cpppapdk@gmail.com, resp. prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke www.cpppapdk.sk/kontaktny-formular. Konzultácie (otázky) sa môžu dotýkať všetkých okruhov výchovy a vzdelávania detí a mládeže, ale aj osobnostných a sociálnych problémov. Otázky môžete smerovať aj na konkrétne rodinné situácie, ktoré súvisia s dlhodobejším obmedzením vychádzania a možnými problémami pri zvládaní pobytu v domácom prostredí.

       Kontaktovať nás môžete aj na t. č. 0904566544 v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod.

       Odborné vyšetrenia a aktivity budeme realizovať v náhradných termínoch, po odvolaní preventívnych epidemiologických opatrení.
 


Oznamujeme všetkým rodičom,

ktorí majú záujem o vyšetrenie  školskej spôsobilosti z dôvodu  pochybností, či jeho dieťa zvládne požiadavky a nároky školy, môžete nás kontaktovať  na t. č.: 0904 688 544 v pracovnom čase od 8,00 hod. do14,00 hod.

Na základe požadovaných  základných informácii, ktoré uvediete pri telefonickej konzultácii  odbornému zamestnancovi, po obnovení prevádzky nášho zariadenia sa vám ozveme a vaše dieťa vyšetríme.

ON–LINE testovanie NIE JE MOŽNÉ V ŽIADNOM PORADENSKOM ZARIADENÍ. Tešíme sa na osobné stretnutie s vami.

(Pozrite si a prečítajte si Užitočné informácie - Zápis do ZŠ)
 


Zápis do ZŠ

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú. Termín zápisu určí zriaďovateľ školy. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia zápisu do ZŠ budú priebežne doplnené.

Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že

  • zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
  • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
  • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,
  • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Predčasné zaškolenie žiakov
Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebude vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne.
 


V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla webová stránka

https://www.ucimenadialku.sk/

ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu.
Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
Súčasná situácia je pre nás všetkých nová, často nie ľahká, veríme, že vďaka spoločnému hľadaniu riešení, vzájomnej empatii a dôvere, ale aj inšpirácii a podpore sa nám ju podarí zvládnuť a táto webová stránka nám všetkým k tomu dopomôže.
S prianím všetkého dobrého, zamestnanci CPPPaP Dolný Kubín.
 
 

Kontakt

Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie v D. Kubíne
ul. J. Ťatliaka 2051/8
02601 Dolný Kubín
tel. 043/586 2107
mobil: 0904/566 544
cpppapdk@gmail.com