Aktuálne informácie

 

 

Milí rodičia, klienti, pedagogickí a odborní zamestnanci,

    

oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, Uznesenia vlády Slovenskej republiky č.123 z 28.02.2021 a VÚVZ č. 99 je opäť možné vykonávať našu odbornú činnosť prezenčnou formou v individuálnom kontakte.

 

Nevyhnutnou podmienkou pre spoluprácu je negatívny výsledok antigénového alebo PCR testu, nie starším ako sedem dní a to pre žiakov nad desať rokov ako aj pre zákonných zástupcov.(Osobe, ktorá sa preukáže dokladom o výnimke v zmysle §1, ods.2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa  (nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa č. 47/2021), jej výnimka bude akceptovaná).

 

Naďalej pokračujeme aj dištančnou formou práce, podľa dohodnutých podmienok s vašim odborným zamestnancom.

 

V prípade otázok  nás môžete kontaktovať na telefónnych číslach:

 

043/ 5862107, 586 39 23, 582 3029, 0904/566 544, 0949/013 965, 0948/992 107

e-mail: cpppapdk@gmail.com

        

Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s vami.

 

Kolektív CPPPaP Dolný Kubín

 

 

 

 

 

 

Práca s klientmi v kríze

Vážení kolegovia, pedagógovia, odborní zamestnanci škôl a školských zariadení.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá sa odohrala na základnej škole vo Vrútkach a súčasný stav, kedy sa deti po trojmesačnom vzdelávaní v domácom prostredí opäť vrátili do základných škôl, sme pripravení pomôcť vám pri riešení rôznych krízových situácií v školách, prípadne materských školách.

Tím psychológov a psychoterapeuti v našom centre  sú k dispozícii rodičom, deťom, učiteľom aj ostatným zamestnancom škôl a školských zariadení.

tel. kontakt: 043-586 3923; 0904 566 544

e-mail: cpppapdk@gmail.com; prevencia@cpppapdk.sk

Krízy spôsobené vonkajšími vplyvmi a stresormi, ktoré neočakávame a nie sme na ne pripravení, môžu vyvolať rôzne spektrum emócií, strach, bezmocnosť, obavy zo straty bezpečia. V tomto období je  pomoc v akejkoľvek podobe významným faktorom, ktorý môže pomôcť k opätovnému  nadobudnutiu stability.

Sme tu pre vás, ak pociťujete akékoľvek obavy, strach,  neistotu či napätie.

Ponúkame vám individuálnu krízovú intervenciua poradenstvo (pre pedagógov, zamestnancov škôl, rodičov) a pre žiakov v prípade potreby individuálne intervencie alebo prácu s triedami a skupinami detí zameranú na sociálnu podporu a pomoc pri zvládaní krízových situácií.

Na Slovensku vykonávajú krízovú intervenciu viaceré organizácie. Pokiaľ sa človek v kríze sám rozhodne niekoho kontaktovať, môže kontaktovať svojho psychológa, psychoterapeuta, lekára, alebo organizácie, kde pracujú vyškolení odborníci.

  • Modrý anjel – tím krízovej intervencie  0944 171 272
  • Krízová linka pomoci   www.krizovalinkapomoci.sk   0800 500 333
  • IPčko  www.ipcko.sk
  • Linka detskej istoty  116 111   
  • Linka dôvery Nezábudka  0800 800 566
  • Linka detskej dôvery 0907 401 749 

 


 

 

 


Máte doma predškoláka?

Oznamujeme všetkým rodičom, ktorí majú záujem o vyšetrenie  školskej spôsobilosti z dôvodu  pochybností, či jeho dieťa zvládne požiadavky a nároky školy, môžete nás kontaktovať  na t. č.: 0904 688 544 v pracovnom čase od 8:00 hod. do14:00 hod.

Na základe požadovaných  základných informácii, ktoré uvediete pri telefonickej konzultácii  odbornému zamestnancovi, po obnovení prevádzky nášho zariadenia sa vám ozveme a vaše dieťa vyšetríme.

On–Line testovanie nie je možné v žiadnom poradenskom zariadení. Tešíme sa na osobné stretnutie s vami.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave odporúča pre rodičov, ktorí majú doma  predškoláka, aplikáciu Welcome Idea, kde je k dispozícii online skríning a množstvo aktivít na rozvoj kognitívnych schopností, zmyslového vnímania a motoriky. 

Vyskúšajte si pomocou aplikácie zistiť, ktoré oblasti je potrebné s vašim dieťaťom viacej rozvíjať.
https://www.welcome-idea.eu/#/areas 

Aktivity pre predškolákov na rozvoj jemnej motoriky, zrakového vnímania a mnoho ďalších, nechajte sa inšpirovať. 
https://www.welcome-idea.eu/#/activities

Zápis do ZŠ

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú. Termín zápisu určí zriaďovateľ školy. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia zápisu do ZŠ budú priebežne doplnené.

Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že

  • zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
  • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
  • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,
  • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Predčasné zaškolenie žiakov
Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebude vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne.
 


V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla webová stránka

 
ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu.
Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
Súčasná situácia je pre nás všetkých nová, často nie ľahká, veríme, že vďaka spoločnému hľadaniu riešení, vzájomnej empatii a dôvere, ale aj inšpirácii a podpore sa nám ju podarí zvládnuť a táto webová stránka nám všetkým k tomu dopomôže.
S prianím všetkého dobrého, zamestnanci CPPPaP Dolný Kubín.