Aktuálne informácie


 


Vážení rodičia, žiaci, študenti a široká verejnosť. SME V TOM SPOLU !

 
Dávame vám do pozornosti, že sme pripravení vám pomôcť zvládnuť náročnú situáciu, ktorá sa deje u nášho susedného štátu Ukrajina. Zverejňujeme vám kontakt našej krízovej linky, na ktorej bude pre vás dostupný zamestnanec nášho zariadenia:
0904 566 544
Okrem nás môžete vyhľadať pomoc aj na týchto telefónnych číslach "Pomoc existuje"

Podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu  § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 29.11.2021 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Dolnom Kubíne 

poskytuje služby v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti.

Pre bližšie informácie nás kontaktuje na telefónnom čísle: 0904/566 544,   (elokované pracovisko: 0948/992 107, 0949/013 965) .

 


Práca s klientami v kríze

Vážení kolegovia, pedagógovia, odborní zamestnanci škôl a školských zariadení.

Tím psychológov a psychoterapeuti v našom centre  sú k dispozícii rodičom, deťom, učiteľom aj ostatným zamestnancom škôl a školských zariadení.

tel. kontakt: 0948/992 107, 0949/013 965, 0904 566 544

e-mail: cpppapdk@gmail.com; prevencia@cpppapdk.sk

Krízy spôsobené vonkajšími vplyvmi a stresormi, ktoré neočakávame a nie sme na ne pripravení, môžu vyvolať rôzne spektrum emócií, strach, bezmocnosť, obavy zo straty bezpečia. V tomto období je  pomoc v akejkoľvek podobe významným faktorom, ktorý môže pomôcť k opätovnému  nadobudnutiu stability.

Sme tu pre vás, ak pociťujete akékoľvek obavy, strach,  neistotu či napätie.

Ponúkame vám individuálnu krízovú intervenciu a poradenstvo (pre pedagógov, zamestnancov škôl, rodičov) a pre žiakov v prípade potreby individuálne intervencie alebo prácu s triedami a skupinami detí zameranú na sociálnu podporu a pomoc pri zvládaní krízových situácií.

Na Slovensku vykonávajú krízovú intervenciu viaceré organizácie. Pokiaľ sa človek v kríze sám rozhodne niekoho kontaktovať, môže kontaktovať svojho psychológa, psychoterapeuta, lekára, alebo organizácie, kde pracujú vyškolení odborníci.

  • Modrý anjel – tím krízovej intervencie  0944 171 272
  • Krízová linka pomoci   www.krizovalinkapomoci.sk   0800 500 333
  • IPčko  www.ipcko.sk 0800/500 333
  • Linka detskej istoty  116 111   
  • Linka dôvery Nezábudka  0800 800 566
  • Linka detskej dôvery 0907 401 749 

 


Máte doma predškoláka?

Ponúkame Vám odkazy na webové stránky, ktoré Vám môžu pomôcť pri rozvíjaní zručností Vášho dieťaťa - budúceho prváka:

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave odporúča pre rodičov, ktorí majú doma  predškoláka, aplikáciu Welcome Idea, kde je k dispozícii online skríning a množstvo aktivít na rozvoj kognitívnych schopností, zmyslového vnímania a motoriky. 

Vyskúšajte si pomocou aplikácie zistiť, ktoré oblasti je potrebné s vašim dieťaťom viacej rozvíjať.
https://www.welcome-idea.eu/#/areas 

Aktivity pre predškolákov na rozvoj jemnej motoriky, zrakového vnímania a mnoho ďalších, nechajte sa inšpirovať. 
https://www.welcome-idea.eu/#/activities

.


V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla webová stránka

 
ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu.
Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
Súčasná situácia je pre nás všetkých nová, často nie ľahká, veríme, že vďaka spoločnému hľadaniu riešení, vzájomnej empatii a dôvere, ale aj inšpirácii a podpore sa nám ju podarí zvládnuť a táto webová stránka nám všetkým k tomu dopomôže.
S prianím všetkého dobrého, zamestnanci CPPPaP Dolný Kubín.
 
 

 

Kontakt

Centrum poradenstva
a prevencie v D. Kubíne
ul. J. Ťatliaka 2051/8
02601 Dolný Kubín
tel. 043/586 2107
mobil: 0904/566 544
cppdolnykubin@gmail.com