Nachádzate sa tu

Domov

Ponuka aktivít na školský rok 2023/2024 pre základné školy

 

 

INDIVIDUÁLNA DIAGNOSTIKA A PORADENSTVO, TERAPIA

Psychologická, špeciálno-pedagogická, logopedická diagnostika a poradenstvo
Individuálna pokračujúca starostlivosť pre deti so špeciálno-pedagogickými potrebami Individuálna a skupinová starostlivosť  pre deti predškolského veku, deti pokračujúce v predprimárnom vzdelávaní  

 

KARIÉROVÉ PORADENSTVO

Program pre žiakov 7. ročníka ZŠ
Diagnostika a poradenstvo pre žiakov 8,9 ročníka ZŠ
Organizovanie podujatia – Burza stredných škôl

 

SKUPINOVÉ AKTIVITY  A PROGRAMY PRE ŽIAKOV ZŠ

 

PROGRAM  „NAŠA TRIEDA“

 

Cyklus programov realizovaných skupinovou formou s využitím zážitkového učenia pre žiakov 5.roč. ZŠ a triednych učiteľov zameraná na  utváranie pozitívnej klímy, podporu pozitívnych rovesníckych vzťahov a rozvíjanie pozitívnych sociálnych interakcií.

Program práce s triedou je utváraný a adaptovaný pre potreby konkrétnej triedy na základe spolupráce s triednym učiteľom, prieskumu sociálnych vzťahov. V školskom roku spravidla realizujeme dve až tri stretnutia.

 

PROGRAM  „SOM KAMARÁT“

 

Program pre žiakov 1.stupňa ZŠ zameraný na rozvoj emocionálnych a sociálnych zručností. Časové trvanie aktivity spravidla 2 vyučovacie hodiny v rámci programu sa realizujú min. dve stretnutia. Pri práci využívamezážitkové učenie, modelové hry a rôzne materiály, aby sme u detí rozvíjali zručnosti potrebné ku utváraniu a udržiavaniu kamarátskych vzťahov.

 

SKUPINOVÁ PRÁCA S TRIEDNYMI SKUPINAMI

 

Aktivity zamerané na zlepšenie vzťahov v triednej skupine a zníženie agresivity, prípadne riešenie záťažových situácii (šikanovanie, záškoláctvo a pod.).

Program je určený pre žiakov všetkých ročníkov základných škôl a triednych učiteľov. Realizuje sa v priestoroch CPP, príp. školy. Využívame prácu s dynamikou skupiny, formy zážitkového učenia, interaktívne a skupinové hry  podľa špecifickosti prípadu a vlastností skupiny. Počet stretnutí je individuálny a závisí od potrieb cieľovej skupiny.

 

PREVENCIA KYBERŠIKANOVANIA

 

Program je primárne určený pre žiakov 7.-9. roč. so zameraním na prevenciu kyberšikanovania, prevenciu závislosti od internetu, sociálnych sietí a bezpečnosti pri využívaní sociálnych sietí a virtuálneho priestoru. V prípade potreby je program adaptovaný aj pre potreby mladších žiakov.  

Aktivity sú realizované formou zážitkového učenia, žiaci sú oboznámení aj so základnými pojmami a legislatívou v súvislosti s využívaním virtuálneho priestoru, kyberšikanovaním a možnosťami kde hľadať pomoc,  ako  situácie riešiť a im predchádzať.

 

PREVENCIA RASIZMU A EXTRÉMIZMU

 

Program adaptovaný primárne pre  žiakov 8-9. ročníkov základných škôlso zameraním na uvedomenie si základných ľudských práv a slobôd, oboznámenie sa so základnými informáciami o rasizme, extrémizme, intolerancii, xenofóbii. Aktivity sa realizujú s využitím zážitkového učenia, diskusie a krátkeho prednáškového bloku. Program je vždy adaptovaný pre potreby cieľovej skupiny s ohľadom na vek účastníkov.

 

PODPORA K ZDRAVÉMU ŽIVOTNÉMU ŠTÝLU

 

Zážitkové skupinové aktivity pre žiakov základných škôl  (druhý stupeň ZŠ) so zameraním na podporu zdravého životného štýlu, uvedomenie si rizík spojených s nesprávnou výživou a nedostatočným  pohybom (optimálne zásady stravovania, prevencia fajčenia, užívania alkoholických a energetických nápojov, žuvacieho tabaku a pod.), hľadanie alternatív ako tráviť a efektívne plánovať voľný čas.

 

PROGRAMY  ZAMERANÉ NA PREVENCIU ŤAŽKOSTÍ V ČÍTANÍ A PÍSANÍ

 

Program určený pre žiakov 1.-3.roč. ZŠ. pozostáva z diagnostiky predčitateľských a čitateľských zručností a následne poradenstva pre pedagógov a rodičov s cieľom podporiť nácvik správnej techniky čítania, porozumenia čítanému textu.

Program pre žiakov 1.ročníka sa realizuje najneskôr do decembra daného školského roku. Program pre žiakov 2.-3.ročníka je možné realizovať v priebehu celého školského roka. Žiakom, ktorí  to potrebujú, je po programe navrhnutá ďalšia odborná starostlivosť v CPP /komplexná diagnostika a poradenstvo, rozvíjajúce a stimulačné programy/.

 

PROGRAM „TVORIVÉ ČÍTANIE“

 

Krátkodobý skupinový program pre žiakov 1.stupňa ZŠ realizovaný hravou formou zameraný na rozvoj čitateľských zručností a komunikačných zručností (čítanie, orientácia v texte, porozumenie čítanému textu, práca s textom, reprodukcia textu). V školskom roku spravidla realizujeme dve stretnutia.

 

INÉ AKTIVITY A PROGRAMY PRE ŽIAKOV ZŠ REALIZOVANÉ V  CPP

 

KLUB   „ZAUJÍMAVÉHO ČÍTANIA“

 

Program je určený pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, adaptačnými ťažkosťami v škole, pre žiakov so zníženým sebahodnotením, ťažkosťami v komunikácii s rovesníkmi. Program sa realizuje v priestoroch CPP v priebehu školského roka, predpokladaný počet stretnutí: 10.

V tomto šk. roku budeme realizovať dve skupiny pre nasledovné vekové kategórie:

 • žiaci 1.- 2.ročníka
 • žiaci 3.- 4.ročníka

 

PODPORNÉ  ROVESNÍCKE SKUPINY  ZAMERANÉ NA OSOBNOSTNÝ ROZVOJ  PRE DETI RÔZNYCH VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ
 

Systematická odborná skupinová práca so žiakmi zameraná najmä na optimalizáciu sociálnej regulácie v správaní, rozvoj sebaakceptácie, podporovanie pozitívneho sebaobrazu a pozitívneho sebahodnotenia, nácvik zručností potrebných ku zvládaniu rôznych záťažových situácií primeraným spôsobom.  Program sa realizuje v priestoroch CPP v priebehu školského roka, predpokladaný počet stretnutí: 10.

V tomto šk. roku budeme realizovať tri skupiny pre nasledovné vekové kategórie:

 • žiaci 3.-4.ročníka
 • žiaci 5.-6.ročníka
 • žiaci 7.-9.ročníka

 

„SPOLUČÍTANKA“

 

Program pre žiakov 5.- 6. roč. ZŠ s vývinovými poruchami učenia. Cieľom programu je rozvoj čitateľského porozumenia. Predpokladaný počet stretnutí: 10.

 

INÉ AKTIVITY PRE ŽIAKOV, RODIČOV A PEDAGÓGOV

 

INDIVIDUÁLNE A SKUPINOVÉ PORADENSTVO PRE ŽIAKOV NA TÉMY
 

 • ako sa lepšie a efektívnejšie učiť, ako si ľahšie zapamätať učivo, zmotivovať sa k učeniu
 • adaptácia na novú školu, nových spolužiakov
 • ako zvládnuť záťaž a stres, náročné životné situácie
 • ako si lepšie manažovať svoj čas
 • príprava na budúcnosť, kariéru, výber vhodnej strednej, príp.vysokej školy

 

INDIVIDUÁLNE A SKUPINOVÉ PORADENSTVO PRE RODIČOV NA TÉMY 
 

 • moje dieťa sa nerado učí  (ťažkosti v čítaní, písaní, matematike)
 • moje dieťa nechce chodiť do školy, materskej školy, nezvyklo si na nový kolektív detí
 • náročné situácie pri výchove detí
 • ako pracovať doma s nadaným dieťaťom, ako ho rozvíjať a stimulovať  
 • ako porozumieť deťom, ako ich podporovať a motivovať ku učeniu
 • správna výslovnosť – logopedické poradenstvo

 

KONZULTÁCIE PRE PEDAGÓGOV, VZDELÁVACIE AKTIVITY PRE PEDAGÓGOV
METODICKÉ STRETNUTIA VÝCHOVNÝCH PORADCOV, KOORDINÁTOROV PREVENCIE, ŠKOLSKÝCH PSYCHOLÓGOV, ŠKOLSKÝCH ŠPECIÁLNYCH PEDAGÓGOV, ČLENOV MULTIDISCIPLINÁRNYCH TÍMOV
 
 

Po konzultácii s odbornými zamestnancami CPP je možné dohodnúť aj špecifické aktivity a programy podľa individuálnych požiadaviek škôl a potrieb žiakov a pedagógov.

 

Žiadosti o preventívne aktivity a programy nájdete na našej webovej stránke www.cpppapdk.dk

 

Aktivity  a odborná činnosť  CPP  v Dolnom Kubíne sú poskytované bezplatne.

 

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.