Nachádzate sa tu

Domov

Ponuka aktivít na školský rok 2023/2024 pre stredné školy

 

 

INDIVIDUÁLNA DIAGNOSTIKA A PORADENSTVO, TERAPIA

Psychologická, špeciálno-pedagogická, logopedická diagnostika a poradenstvo

Individuálna pokračujúca starostlivosť pre žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami

 

KARIÉROVÉ PORADENSTVO

Diagnostika a poradenstvo pre žiakov 3,4 ročníkov SŠ

 

SKUPINOVÉ AKTIVITY  A PROGRAMY PRE ŽIAKOV

 

PROGRAM  „MOJA TRIEDNA SKUPINA“

 

Cyklus programov realizovaných skupinovou formou s využitím zážitkového učenia pre žiakov 1.roč. SŠ a triednych učiteľov so zameraním na zvládnutie adaptácie na nové sociálne prostredie, na podporu pozitívnych rovesníckych vzťahov,  podporu pozitívnej komunikácie medzi žiakmi, medzi žiakmi a pedagógmi.

Program práce s triedou je utváraný a adaptovaný pre potreby konkrétnej triedy na základe spolupráce s triednym učiteľom, prieskumu sociálnych vzťahov. V školskom roku spravidla realizujeme dve až tri stretnutia.

 

SKUPINOVÁ PRÁCA S TRIEDNYMI SKUPINAMI

 

Skupinové preventívne aktivity zamerané na zlepšenie vzťahov v triednej skupine a zníženie agresivity, prípadne riešenie záťažových situácii  (šikanovanie, záškoláctvo a pod.).

Program je určený pre žiakov všetkých ročníkov stredných škôl a triednych učiteľov. Realizuje sa v priestoroch CPP, príp. školy. Využívame prácu s dynamikou skupiny, formy zážitkového učenia, interaktívne a skupinové hry  podľa špecifickosti prípadu a vlastností skupiny. Počet stretnutí je individuálny a závisí od potrieb cieľovej skupiny.

 

PREVENCIA OBCHODOVANIA S ĽUĎMI

 

Program určený pre žiakov 3.- 4. ročníkov stredných škôl. V rámci programu sa účastníci dozvedia základné informácie z oblasti legislatívy o obchodovaní s ľuďmi, praktické informácie ako sa nestať obeťou obchodovania pri hľadaní práce, brigády v zahraničí alebo pri cestovaní, prípadne kde vyhľadať pomoc a ako reagovať v niektorých situáciách.  Informačné bloky sú v rámci programu kombinované s workshopmi a zážitkovými aktivitami.

 

PREVENCIA KYBERŠIKANOVANIA

 

Program je primárne určený pre žiakov 1.-2. roč. SŠso zameraním  na prevenciu kyberšikanovania, prevenciu závislosti od internetu, sociálnych sietí. Aktivity sú realizované kombináciou zážitkového učenia a informačných blokov s využitím najnovších poznatkov v danej oblasti. Účastníci majú možnosť oboznámiť sa so základnými pojmami a legislatívou v súvislosti s využívaním virtuálneho priestoru, kyberšikanovaním a možnosťami kde hľadať pomoc,  ako  situácie riešiť a im predchádzať.

 

PREVENCIA RASIZMU A EXTRÉMIZMU

 

Program je primárne určený pre žiakov stredných škôlso zameraním na uvedomenie si základných ľudských práv a slobôd, oboznámenie sa so základnými informáciami o rasizme, extrémizme, intolerancii, xenofóbii. Aktivity sa realizujú s využitím zážitkového učenia, diskusie a krátkeho prednáškového bloku.

 

PROGRAM  „AKO SA LEPŠIE A EFEKTÍVNEJŠIE  UČIŤ“

 

Program určený pre žiakov stredných škôl maturitných odborov. Podmienkou úspešnej prípravy na maturitnú skúšku je aj schopnosť orientovať sa v množstve informácií rôzneho druhu a kvality. Žiaci by mali byť schopní zvládnuť tieto informácie analyzovať, syntetizovať a hodnotiť.

Samotnému programu predchádza diagnostika tzv. čitateľských zručností a umožní žiakom spoznať svoje čitateľské predpoklady (ako sa dokážu orientovať v čítanom texte, ako efektívne dokážu pracovať s informáciami vyplývajúcimi z textu). Žiaci sú oboznámení s výsledkami a formou wokshopu informovaní o možnostiach ako jednotlivé oblasti rozvíjať, využívať a ako pracovať s informáciami pri učení.

 

 

INÉ AKTIVITY PRE ŽIAKOV, RODIČOV A PEDAGÓGOV

 

PORADENSTVO PRE ŽIAKOV NA TÉMY
 

  • ako sa lepšie a efektívnejšie učiť, ako si ľahšie zapamätať učivo, motivovať k učeniu
  • adaptácia na novú školu, nových spolužiakov
  • ako zvládnuť záťaž a stres, náročné životné situácie
  • ako si lepšie manažovať svoj čas

 

PORADENSTVO PRE RODIČOV NA TÉMY
 

  • moje dieťa sa nerado učí  (ťažkosti v čítaní, písaní, matematike)
  • moje dieťa nechce chodiť do školy, nezvyklo si na nový kolektív žiakov
  • náročné situácie pri výchove detí
  • ako pracovať doma s nadaným dieťaťom, ako ho rozvíjať a stimulovať  
  • ako porozumieť deťom, ako ich podporovať a motivovať ku učeniu

 

 

konzultácie pre pedagógov, vzdelávacie aktivity pre pedagógov

metodické stretnutia výchovných poradcov, koordinátorov prevencie, školských psychológov, školských špeciálnych pedagógov, členov multidisciplinárnych tímov