Nachádzate sa tu

Domov

Ponuka aktivít na školský rok 2023/2024 pre materské školy

 
 
 
INDIVIDUÁLNA DIAGNOSTIKA A PORADENSTVO, TERAPIA

Psychologická, špeciálno-pedagogická, logopedická diagnostika a poradenstvo
Individuálna pokračujúca starostlivosť pre deti so špeciálno-pedagogickými potrebami Individuálna a skupinová starostlivosť  pre deti predškolského veku, deti pokračujúce v predprimárnom vzdelávaní  
 

SKUPINOVÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVO SO ZAMERANÍM NA POSÚDENIE ŠKOLSKEJ PRIPRAVENOSTI
 

SKUPINOVÉ AKTIVITY  A PROGRAMY PRE MATERSKÉ ŠKOLY

 

PROGRAM  „AJ MY SA TEŠÍME DO ŠKOLY“

 

Aktivity sú zamerané na vytvorenie podmienok pre dobrý štart do školy. Pri práci s deťmi v malých skupinkách cielene rozvíjame grafomotorické zručnosti, komunikačné a sociálne zručnosti (učíme sa dodržiavať pravidlá, počúvať sa, hovoriť pred ostatnými, podporujeme kamarátske vzťahy). Aktivity sú určené pre deti z predškolskej triedy /deti, ktoré sa pripravujú na vstup do ZŠ/. Aktivity sa realizujú v MŠ.  Termín: priebežne                                             

 

PROGRAM  „VESELO DO ŠKOLY“

 

Program je  zameraný na rozvojzručností potrebných pre vstup do školy /rozvoj hrubej, jemnej motoriky, grafomotoriky, vizuomotoriky, matematických predstáv, orientácie v slove, zrakového a sluchového vnímania, podporu sociálnych a komunikačných zručností. Program realizujeme v MŠ. Termín: priebežne                            

                                                                              

TRÉNING FONEMATICKÉHO UVEDOMOVANIA PODĽA EĽKONINA

 

Program je určený pre predškolákov a pre deti s odloženou školskou dochádzkou. Cieľom je rozvoj sluchového vnímania, ktorého rozvoj  je dobrým štartom do ZŠ,  pôsobí preventívne  pri predchádzaní vývinových porúch čítania a písania.  Program je dlhodobý. Realizuje sa v CPP, po dohode aj v MŠ.  Termín: priebežne                                                                                       

 

ROZVÍJAJÚCI PROGRAM MIRABILIS PRE DETI S ODLOŽENOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU

 

Aktivity v programe sú vytvorené podľa princípov vývinovej psychológie zostavené a zamerané na rozvoj grafomotoriky, priestorovej orientácie, zrakového a sluchového vnímania, pamäte, pozornosti a komunikačných zručností. Program realizujeme v CPP, po dohode aj v MŠ  v menšej skupine. Termín: priebežne                                                                                       

 

PROGRAM  „ABY SME SI ROZUMELI“

 

Rozvíjajúci program realizovaný formou tvorivých aktivít, cez rozprávkové príbehy ponúka možnosť prežívať pozitívne emócie a zároveň primeranou formou získavať nové podnety a rozvíjať sociálne zručnosti,  skvalitňovať vzťahy,  spoluprácu, posilňovať sebavedomie a primeranú sebaprezentáciu. Program realizujeme v MŠ. Termín: priebežne

                                                                                   

PROGRAM  „UČÍME SA HRAVO AKO SA HRAŤ ZDRAVO“

 

Rozvíjajúci program  realizovaný hravou formou,  zameriava sa na podporu pozitívneho sebaobrazu dieťaťa, ujasnenie významu hraníc a pravidiel v živote, podporu vyjadrenia emócií primeraným spôsobom. Program realizujeme v MŠ. Termín: priebežne

                                                                      

PROGRAM „ZIPPYHO KAMARÁTI“

 

Program pozostáva zo šiestich modulov, každý modul má svoj vlastný príbeh. Príbehy ukazujú, ako hlavné postavy čelia problémom, ktoré sú známe malým deťom – kamarátstvo, strata kamarátov, riešenie zmeny a straty, aj ako začať znovu. Každý príbeh je ilustrovaný farebnými obrázkami a spestrený aktivitami, ako je kreslenie, hranie rolí a rôzne iné hry. Program je dlhodobý. Realizuje sa v CPP, po dohode aj v MŠ. Termín: priebežne                                                                             

 

PROGRAM „MAČKA MŇAU“

 

Program pozostáva zo skríningu zachytávajúceho deficity v sledovaných dielčích oblastiach a následného tréningového programu pre deti, ktoré sa v sledovaných oblastiach nerozvíjajú harmonicky. Program je dlhodobejší, určený pre vek  3 – 5 rokov. Realizuje sa v CPP, po dohode aj v MŠ. Termín: priebežne         

                  

PROGRAM „METÓDA DOBRÉHO ŠTARTU“

 

Program aktivizuje a  rozvíja psychomotoriku v súčinnosti so sférou emocionálne motivačnou a sociálnou. Program je dlhodobý. Realizuje sa v CPP, po dohode aj v MŠ. Termín: priebežne       

                    

PROGRAM „PREDŠKOLÁK“

 

Cieľom je rozvoj zručností a schopností detí predškolského veku a systematická príprava na prácu v školskom prostredí. Súčasťou práce je spolupráca s rodičmi a učiteľmi. Aktivity sa realizujú v CPP hravou formou v malých skupinách tak, aby učenie bolo pre deti zaujímavé a prinášalo im radosť, časti programu sa zúčastňujú aj rodičia.  Termín: apríl – jún.

 

PROGRAM „POSLÚCHAJ MA JAZÝČEK“

 

Program realizovaný v MŠ. Cieľom je hravou formou posilniť svaly tváre, pier a jazyka (potrebné pri vyvodzovaní správnejvýslovnosti), stimulovať verbálnu praxiu (koordináciu presných pohybov artikulačných orgánov),poukázať na správny spôsob dýchania (zamedziť plytkému dýchaniu) a rozvíjať výslovnosť hlások materinského jazyka, precvičiť grafomotoriku. Určené pre menšie skupiny detí, 5-7 detí v skupine.

 

LOGOPEDICKÝ SKRÍNING – PRE DETI OD 5.ROKOV

 

Logopedický screening realizovaný v MŠ,  hravou formou individuálne s každým dieťaťom v MŠ,  zameraný na posúdenie správnej výslovnosti. Následne v ten deň bude rodičovi v MŠ poskytnutá konzultácia a odborné poradenstvo zamerané na stimuláciu celkového rečového vývinu dieťaťa.4

 

 

Po konzultácii s odbornými zamestnancami CPP je možné dohodnúť aj špecifické aktivity a programy podľa individuálnych požiadaviek škôl a potrieb žiakov a pedagógov.

 

 

AKTIVITY V CPP  V DOLNOM KUBÍNE SÚ POSKYTOVANÉ BEZPLATNE.
 
TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI.