Nachádzate sa tu

Domov

Ponuka programov pre MŠ zameraných na rozvoj sociálnych, komunikačných zručností, zručností potrebných pre vstup do školy realizovaných odbornými pracovníkmi CPPPaP Dolný Kubín v šk. roku 2022/2023:

AKTIVITY A PROGRAMY PRE MATERSKÉ ŠKOLY

program  „Aj my sa tešíme do školy“

Aktivity sú zamerané na vytvorenie podmienok pre dobrý štart do školy. Pri práci s deťmi v malých skupinkách cielene rozvíjame grafomotorické zručnosti, komunikačné a sociálne zručnosti (učíme sa dodržiavať pravidlá, počúvať sa, hovoriť pred ostatnými, podporujeme kamarátske vzťahy). Aktivity sú určené pre deti z predškolskej triedy /deti, ktoré sa pripravujú na vstup do ZŠ/. Aktivity sa realizujú v MŠ.  Termín: priebežne                                            

program  „Veselo do školy“ 

Program je  zameraný na rozvojzručností potrebných pre vstup do školy /rozvoj hrubej, jemnej motoriky, grafomotoriky, vizuomotoriky, matematických predstáv, orientácie v slove, zrakového a sluchového vnímania, podporu sociálnych a komunikačných zručností. Program realizujeme v MŠ. Termín: priebežne                            

tréning fonematického uvedomovania podľa eľkonina

Program je určený pre predškolákov a pre deti s odloženou školskou dochádzkou. Cieľom je rozvoj sluchového vnímania, ktorého rozvoj  je dobrým štartom do ZŠ,  pôsobí preventívne  pri predchádzaní vývinových porúch čítania a písania.  Program je dlhodobý. Realizuje sa v CPPPaP, po dohode aj v MŠ.  Termín: priebežne                                                                                      

rozvíjajúci program mirabilis pre deti s odloženou školskou dochádzkou

Aktivity v programe sú vytvorené podľa princípov vývinovej psychológie zostavené a zamerané na rozvoj grafomotoriky, priestorovej orientácie, zrakového a sluchového vnímania, pamäte, pozornosti a komunikačných zručností. Program realizujeme v CPPPaP, po dohode aj v MŠ  v menšej skupine. Termín: priebežne                                                                      

program  „aby sme si rozumeli“

Rozvíjajúci program realizovaný formou tvorivých aktivít, cez rozprávkové príbehy ponúka možnosť prežívať pozitívne emócie a zároveň primeranou formou získavať nové podnety a rozvíjať sociálne zručnosti,  skvalitňovať vzťahy,  spoluprácu, posilňovať sebavedomie a primeranú sebaprezentáciu. Program realizujeme v MŠ. Termín: priebežne                                           

program  „učíme sa hravo ako sa hrať zdravo“

Rozvíjajúci program  realizovaný hravou formou,  zameriava sa na podporu pozitívneho sebaobrazu dieťaťa, ujasnenie významu hraníc a pravidiel v živote, podporu vyjadrenia emócií primeraným spôsobom. Program realizujeme v MŠ. Termín: priebežne                                                                     

program „zippyho kamaráti“

Program pozostáva zo šiestich modulov, každý modul má svoj vlastný príbeh. Príbehy ukazujú, ako hlavné postavy čelia problémom, ktoré sú známe malým deťom – kamarátstvo, strata kamarátov, riešenie zmeny a straty, aj ako začať znovu. Každý príbeh je ilustrovaný farebnými obrázkami a spestrený aktivitami, ako je kreslenie, hranie rolí a rôzne iné hry. Program je dlhodobý. Realizuje sa v CPPPaP, po dohode aj v MŠ. Termín: priebežne                                                                             

program „mačka mňau“

Program pozostáva zo skríningu zachytávajúceho deficity v sledovaných dielčích oblastiach a následného tréningového programu pre deti, ktoré sa v sledovaných oblastiach nerozvíjajú harmonicky. Program je dlhodobejší, určený pre vek  3 – 5 rokov. Realizuje sa v CPPPaP, po dohode aj v MŠ. Termín: priebežne                       

program „metóda dobrého štartu“

Program aktivizuje a  rozvíja psychomotoriku v súčinnosti so sférou emocionálne motivačnou a sociálnou. Program je dlhodobý. Realizuje sa v CPPPaP, po dohode aj v MŠ. Termín: priebežne                           

program „predškolák“

Cieľom je rozvoj zručností a schopností detí predškolského veku a systematická príprava na prácu v školskom prostredí. Súčasťou práce je spolupráca s rodičmi a učiteľmi. Aktivity sa realizujú v CPPPaP hravou formou v malých skupinách tak, aby učenie bolo pre deti zaujímavé a prinášalo im radosť, časti programu sa zúčastňujú aj rodičia.  Termín: apríl – jún 202

Po konzultácii s odbornými zamestnancami CPPPaP je možné dohodnúť aj špecifické aktivity a programy podľa individuálnych požiadaviek škôl a potrieb žiakov a pedagógov.

 

Aktivity v CPPPaP  v Dolnom Kubíne sú poskytované bezplatne.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.      

 

.                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Centrum poradenstva
a prevencie v D. Kubíne
ul. J. Ťatliaka 2051/8
02601 Dolný Kubín
tel. 043/586 2107
mobil: 0904/566 544
cppdolnykubin@gmail.com