Nachádzate sa tu

Domov

Ponuka aktivít pre základné školy na školský rok 2022/2023

Odborní zamestnanci CPPPaP ponúkajú pre žiakov, podľa záujmu aj pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl aktivity zamerané na podporu sociálnej adaptácie, zvládanie záťažových a krízových situácií, či dôsledkov pandémie.

Program práce s triedou, pedagógmi, prípadne jednotlivcami bude adaptovaný na aktuálne potreby cieľovej skupiny

SKUPINOVÉ AKTIVITY A PROGRAMY PRE ŽIAKOV ZŠ

PROGRAM  „NAŠA TRIEDA“

Cyklus programov realizovaných skupinovou formou s využitím zážitkového učenia pre žiakov 5.roč. ZŠ a triednych učiteľov zameraná na  utváranie pozitívnej klímy, podporu pozitívnych rovesníckych vzťahov a rozvíjanie pozitívnych sociálnych interakcií.

Program práce s triedou je utváraný a adaptovaný pre potreby konkrétnej triedy na základe spolupráce s triednym učiteľom, prieskumu sociálnych vzťahov. V školskom roku spravidla realizujeme dve až tri stretnutia.

PROGRAM  „SOM KAMARÁT“

Program pre žiakov 1.stupňa ZŠ zameraný na rozvoj emocionálnych a sociálnych zručností. Časové trvanie aktivity spravidla 2 vyučovacie hodiny v rámci programu sa realizujú min. dve stretnutia. Pri práci využívamezážitkové učenie, modelové hry a rôzne materiály, aby sme u detí rozvíjali zručnosti potrebné ku utváraniu a udržiavaniu kamarátskych vzťahov.

SKUPINOVÁ PRÁCA S TRIEDNYMI SKUPINAMI

Aktivity zamerané na zlepšenie vzťahov v triednej skupine a zníženie agresivity, prípadne riešenie záťažových situácii (šikanovanie, záškoláctvo a pod.).

Program je určený pre žiakov všetkých ročníkov základných škôl a triednych učiteľov. Realizuje sa v priestoroch CPPPaP, príp. školy. Využívame prácu s dynamikou skupiny, formy zážitkového učenia, interaktívne a skupinové hry  podľa špecifickosti prípadu a vlastností skupiny. Počet stretnutí je individuálny a závisí od potrieb cieľovej skupiny.

PREVENCIA KYBERŠIKANOVANIA

Program je primárne určený pre žiakov 7.-9. roč. so zameraním na prevenciu kyberšikanovania, prevenciu závislosti od internetu, sociálnych sietí a bezpečnosti pri využívaní sociálnych sietí a virtuálneho priestoru. V prípade potreby je program adaptovaný aj pre potreby mladších žiakov.  

Aktivity sú realizované formou zážitkového učenia, žiaci sú oboznámení aj so základnými pojmami a legislatívou v súvislosti s využívaním virtuálneho priestoru, kyberšikanovaním a možnosťami kde hľadať pomoc,  ako  situácie riešiť a im predchádzať.

PREVENCIA RASIZMU A EXTRÉMIZMU

Program adaptovaný primárne pre  žiakov 8-9. ročníkov základných škôlso zameraním na uvedomenie si základných ľudských práv a slobôd, oboznámenie sa so základnými informáciami o rasizme, extrémizme, intolerancii, xenofóbii. Aktivity sa realizujú s využitím zážitkového učenia, diskusie a krátkeho prednáškového bloku. Program je vždy adaptovaný pre potreby cieľovej skupiny s ohľadom na vek účastníkov.

PODPORA K ZDRAVÉMU ŽIVOTN0MU ŠTÝLU

Zážitkové skupinové aktivity pre žiakov základných škôl  (druhý stupeň ZŠ) so zameraním na podporu zdravého životného štýlu, uvedomenie si rizík spojených s nesprávnou výživou a nedostatočným  pohybom (optimálne zásady stravovania, prevencia fajčenia, užívania alkoholických a energetických nápojov, žuvacieho tabaku a pod.), hľadanie alternatív ako tráviť a efektívne plánovať voľný čas.

PROGRAMY ZAMERANÉ NA PREVENCIU ŤAŽKOSTÍ V ČÍTANÍ A PÍSANÍ

Program určený pre žiakov 1.-3.roč. ZŠ. pozostáva z diagnostiky predčitateľských a čitateľských zručností a následne poradenstva pre pedagógov a rodičov s cieľom podporiť nácvik správnej techniky čítania, porozumenia čítanému textu.

Program pre žiakov 1.ročníka sa realizuje najneskôr do decembra daného školského roku. Program pre žiakov 2.-3.ročníka je možné realizovať v priebehu celého školského roka. Žiakom, ktorí  to potrebujú, je po programe navrhnutá ďalšia odborná starostlivosť v CPPPaP /komplexná diagnostika a poradenstvo, rozvíjajúce a stimulačné programy/.

PROGRAM „TVORIVÉ ČÍTANIE“

Krátkodobý skupinový program pre žiakov 1.stupňa ZŠ realizovaný hravou formou zameraný na rozvoj čitateľských zručností a komunikačných zručností (čítanie, orientácia v texte, porozumenie čítanému textu, práca s textom, reprodukcia textu). V školskom roku spravidla realizujeme dve stretnutia.

INÉ AKTIVITY A PROGRAMY ŽIAKOV V ZŠ

KLUB „ZAUJÍMAVÉHO ČÍTANIA“

Program je určený pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, adaptačnými ťažkosťami v škole, pre žiakov so zníženým sebahodnotením, ťažkosťami v komunikácii s rovesníkmi. Program sa realizuje v priestoroch CPPPaP v priebehu školského roka, predpokladaný počet stretnutí: 10.

V tomto šk. roku budeme realizovať dve skupiny pre nasledovné vekové kategórie:

 • žiaci 1.- 2.ročníka
 • žiaci 3.- 4.ročníka

KLUBOVÉ AKTIVITY ZAMERANÉ NA OSOBNOSTNÝ ROZVOJ PRE DETI RôRZNYCH VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ

Systematická odborná skupinová práca so žiakmi zameraná najmä na optimalizáciu sociálnej regulácie v správaní, rozvoj sebaakceptácie, podporovanie pozitívneho sebaobrazu a pozitívneho sebahodnotenia, nácvik zručností potrebných ku zvládaniu rôznych záťažových situácií primeraným spôsobom.  Program sa realizuje v priestoroch CPPPaP v priebehu školského roka, predpokladaný počet stretnutí: 10.

V tomto šk. roku budeme realizovať tri skupiny pre nasledovné vekové kategórie:

 • žiaci 3.-4.ročníka
 • žiaci 5.-6.ročníka
 • žiaci 7.-9.ročníka

„SPOLUČÍTANKA“

Program pre žiakov 5.- 6. roč. ZŠ s vývinovými poruchami učenia. Cieľom programu je rozvoj čitateľského porozumenia. Predpokladaný počet stretnutí: 10.

PROGRAM  „KAMARÁTI JABĹČKA

Program pre žiakov 1.stupňa ZŠ  realizovaný v školách zameraný na podporu emocionálnej podpory, pomáha rozvíjať zručnosti pre zvládanie náročných situácií.

Iné aktivity pre žiakov, rodičov a pedagógov

 

PORADENSTVO PRE ŽIAKOV NA TÉMY

 • ako sa lepšie a efektívnejšie učiť, ako si ľahšie zapamätať učivo
 • adaptácia na novú školu, nových spolužiakov
 • ako zvládnuť záťaž a stres
 • ako si lepšie manažovať svoj čas

PORADENSTVO PRE RODIČOV NA TÉMY

 • moje dieťa sa nerado učí  ( ťažkosti v čítaní, písaní, matematike)
 • moje dieťa nechce chodiť do školy, materskej školy, nezvyklo si na nový kolektív detí
 • náročné situácie pri výchove detí
 • ako pracovať doma s nadaným dieťaťom, ako ho rozvíjať a stimulovať  
 • ako porozumieť deťom, ako ich podporovať a motivovať ku učeniu

Konzultácie pre pedagógov, stretnutia koordinátorov prevencie, školských psychológov

Po konzultácii s odbornými zamestnancami CPPPaP je možné dohodnúť aj špecifické aktivity a programy podľa individuálnych požiadaviek škôl a potrieb žiakov a pedagógov.

Žiadosti o preventívne aktivity a súhlasy k preventívnym aktivitám a programom nájdete na našej webovej stránke www.cpppapdk.dk

Aktivity v CPPPaP  v Dolnom Kubíne sú poskytované bezplatne.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Kontakt

Centrum poradenstva
a prevencie v D. Kubíne
ul. J. Ťatliaka 2051/8
02601 Dolný Kubín
tel. 043/586 2107
mobil: 0904/566 544
cppdolnykubin@gmail.com