Nachádzate sa tu

Domov

Plán skupinových aktivít SŠ pre školský rok 2022/2023

Odborní zamestnanci CPPPaP ponúkajú pre žiakov, podľa záujmu aj pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl aktivity zamerané na podporu sociálnej adaptácie, zvládanie záťažových a krízových situácií, či dôsledkov pandémie.

Program práce s triedou, pedagógmi, prípadne jednotlivcami bude adaptovaný na aktuálne potreby cieľovej skupiny

SKUPINOVÉ AKTIVITY APROGRAMY PRE ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKôL  

PROGRAM  „MOJA TRIEDNA SKUPINA“

Cyklus programov realizovaných skupinovou formou s využitím zážitkového učenia pre žiakov 1.roč. SŠ a triednych učiteľov so zameraním na zvládnutie adaptácie na nové sociálne prostredie, na podporu pozitívnych rovesníckych vzťahov,  podporu pozitívnej komunikácie medzi žiakmi, medzi žiakmi a pedagógmi.

Program práce s triedou je utváraný a adaptovaný pre potreby konkrétnej triedy na základe spolupráce s triednym učiteľom, prieskumu sociálnych vzťahov. V školskom roku spravidla realizujeme dve až tri stretnutia.

SKUPINOVÁ PRÁCA S TRIEDNYMI SKUPINAMI

Skupinové preventívne aktivity zamerané na zlepšenie vzťahov v triednej skupine a zníženie agresivity, prípadne riešenie záťažových situácii  (šikanovanie, záškoláctvo a pod.).

Program je určený pre žiakov všetkých ročníkov stredných škôl a triednych učiteľov. Realizuje sa v priestoroch CPPPaP, príp. školy. Využívame prácu s dynamikou skupiny, formy zážitkového učenia, interaktívne a skupinové hry  podľa špecifickosti prípadu a vlastností skupiny. Počet stretnutí je individuálny a závisí od potrieb cieľovej skupiny

PREVENCIA OBCHODOVANIA S ĽUĎMI

Program určený pre žiakov 3.- 4. ročníkov stredných škôl. V rámci programu sa účastníci dozvedia základné informácie z oblasti legislatívy o obchodovaní s ľuďmi, praktické informácie ako sa nestať obeťou obchodovania pri hľadaní práce, brigády v zahraničí alebo pri cestovaní, prípadne kde vyhľadať pomoc a ako reagovať v niektorých situáciách.  Informačné bloky sú v rámci programu kombinované s workshopmi a zážitkovými aktivitami

PREVENCIA KYBERŠIKANOVANIA

Program je primárne určený pre žiakov 1.-2. roč. SŠ  so zameraním  na prevenciu kyberšikanovania, prevenciu závislosti od internetu, sociálnych sietí. Aktivity sú realizované kombináciou zážitkového učenia a informačných blokov s využitím najnovších poznatkov v danej oblasti. Účastníci majú možnosť oboznámiť sa so základnými pojmami a legislatívou v súvislosti s využívaním virtuálneho priestoru, kyberšikanovaním a možnosťami kde hľadať pomoc,  ako  situácie riešiť a im predchádzať

PREVENCIA RASIZMU A EXTRÉMIZMU

Program je primárne určený pre žiakov stredných škôl so zameraním na uvedomenie si základných ľudských práv a slobôd, oboznámenie sa so základnými informáciami o rasizme, extrémizme, intolerancii, xenofóbii. Aktivity sa realizujú s využitím zážitkového učenia, diskusie a krátkeho prednáškového bloku

PROGRAM „AKO SA LEPŠIE A EFEKTÍVNEJŠIE UČIŤ“

Program určený pre žiakov stredných škôl maturitných odborov. Podmienkou úspešnej prípravy na maturitnú skúšku je aj schopnosť orientovať sa v množstve informácií rôzneho druhu a kvality. Žiaci by mali byť schopní zvládnuť tieto informácie analyzovať, syntetizovať a hodnotiť.

Samotnému programu predchádza diagnostika tzv. čitateľských zručností a umožní žiakom spoznať svoje čitateľské predpoklady (ako sa dokážu orientovať v čítanom texte, ako efektívne dokážu pracovať s informáciami vyplývajúcimi z textu). Žiaci sú oboznámení s výsledkami a formou wokshopu informovaní o možnostiach ako jednotlivé oblasti rozvíjať, využívať a ako pracovať s informáciami pri učení

PROGRAM  „JA NA TO MÁM“

Program vytvorený  pre žiakov stredných škôl so ŠVVP zameraný na rozvoj schopnosti čítania s porozumením. V rámci programu je plánovaných 8-10 stretnutí s vybranou skupinou žiakov v priebehu školského roka.  

Iné aktivity pre žiakov, rodičov a pedagógov

PORADENSTVO PRE ŽIAKOV NA TÉMY

-       ako sa lepšie a efektívnejšie učiť, ako si ľahšie zapamätať učivo

-       adaptácia na novú školu, nových spolužiakov

-       ako zvládnuť záťaž a stres

-       ako si lepšie manažovať svoj čas

PORADENSTVO PRE RODIČOV NA TÉMY

-     moje dieťa sa nerado učí  ( ťažkosti v čítaní, písaní, matematike)

-       moje dieťa nechce chodiť do školy, materskej školy, nezvyklo si na nový kolektív detí

-       náročné situácie pri výchove detí

-       ako pracovať doma s nadaným dieťaťom, ako ho rozvíjať a stimulovať 

-       ako porozumieť deťom, ako ich podporovať a motivovať ku učeniu

KONZULTÁCIE PRE PEDAGÓGOV, STRETNUTIA KOORDINÁTOROV PREVENCIE, ŠKOLSKÝCH PSYCHOLÓGOV

Po konzultácii s odbornými zamestnancami CPPPaP je možné dohodnúť aj špecifické aktivity a programy podľa individuálnych požiadaviek škôl a potrieb žiakov a pedagógov.

Aktivity v CPPPaP  v Dolnom Kubíne sú poskytované bezplatne.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami

Kontakt

Centrum poradenstva
a prevencie v D. Kubíne
ul. J. Ťatliaka 2051/8
02601 Dolný Kubín
tel. 043/586 2107
mobil: 0904/566 544
cppdolnykubin@gmail.com