Nachádzate sa tu

Domov

Plán skupinových aktivít SŠ

Odborní zamestnanci CPPPaP ponúkajú pre žiakov, podľa záujmu aj pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl aktivity zamerané na podporu sociálnej adaptácie, zvládanie záťažových a krízových situácií spojených s návratom do škôl, z prechodu z dištančnej formy vzdelávania na prezenčnú, či vo všeobecnosti v súvislosti s dôsledkami pandémie. 

Program práce s triedou, pedagógmi, prípadne jednotlivcami bude adaptovaný na aktuálne potreby cieľovej skupiny.

skupinové Aktivity  a programy pre žiakov stredných škôl

PROGRAM  „MOJA TRIEDNA SKUPINA“

Cyklus programov realizovaných skupinovou formou s využitím zážitkového učenia pre žiakov 1.roč. SŠ a triednych učiteľov so zameraním na zvládnutie adaptácie na nové sociálne prostredie, na podporu pozitívnych rovesníckych vzťahov,  podporu pozitívnej komunikácie medzi žiakmi, medzi žiakmi a pedagógmi.

Program práce s triedou je utváraný a adaptovaný pre potreby konkrétnej triedy na základe spolupráce s triednym učiteľom, prieskumu sociálnych vzťahov. V školskom roku spravidla realizujeme dve až tri stretnutia.

 

SKUPINOVÁ PRÁCA S TRIEDNYMI SKUPINAMI

Skupinové preventívne aktivity zamerané na zlepšenie vzťahov v triednej skupine a zníženie agresivity, prípadne riešenie záťažových situácii  (šikanovanie, záškoláctvo a pod.).

Program je určený pre žiakov všetkých ročníkov stredných škôl a triednych učiteľov. Realizuje sa v priestoroch CPPPaP, príp. školy. Využívame prácu s dynamikou skupiny, formy zážitkového učenia, interaktívne a skupinové hry  podľa špecifickosti prípadu a vlastností skupiny. Počet stretnutí je individuálny a závisí od potrieb cieľovej skupiny.

PREVENCIA OBCHODOVANIA S ĽUĎMI

Program určený pre žiakov 3.- 4. ročníkov stredných škôl. V rámci programu sa účastníci dozvedia základné informácie z oblasti legislatívy o obchodovaní s ľuďmi, praktické informácie ako sa nestať obeťou obchodovania pri hľadaní práce, brigády v zahraničí alebo pri cestovaní, prípadne kde vyhľadať pomoc a ako reagovať v niektorých situáciách.  Informačné bloky sú v rámci programu kombinované s workshopmi a zážitkovými aktivitami.

PREVENCIA KYBEŠIKANOVANIA

Program je primárne určený pre žiakov 1.-2. roč. SŠ so zameraním  na prevenciu kyberšikanovania, prevenciu závislosti od internetu, sociálnych sietí. Aktivity sú realizované kombináciou zážitkového učenia a informačných blokov s využitím najnovších poznatkov v danej oblasti. Účastníci majú možnosť oboznámiť sa so základnými pojmami a legislatívou v súvislosti s využívaním virtuálneho priestoru, kyberšikanovaním a možnosťami kde hľadať pomoc,  ako  situácie riešiť a im predchádzať.

PREVENCIA RASIZMU A EXRÉMIZMU

Program je primárne určený pre žiakov stredných škôlso zameraním na uvedomenie si základných ľudských práv a slobôd, oboznámenie sa so základnými informáciami o rasizme, extrémizme, intolerancii, xenofóbii. Aktivity sa realizujú s využitím zážitkového učenia, diskusie a krátkeho prednáškového bloku.

PROGRAM "AKO SA LEPŠIE A EFEKTÍVNEJŠIE UČIŤ"

Program určený pre žiakov stredných škôl maturitných odborov. Podmienkou úspešnej prípravy na maturitnú skúšku je aj schopnosť orientovať sa v množstve informácií rôzneho druhu a kvality. Žiaci by mali byť schopní zvládnuť tieto informácie analyzovať, syntetizovať a hodnotiť.

Samotnému programu predchádza diagnostika tzv. čitateľských zručností a umožní žiakom spoznať svoje čitateľské predpoklady ( ako sa dokážu orientovať v čítanom texte, ako efektívne dokážu pracovať s informáciami vyplývajúcimi z textu). Žiaci sú oboznámení s výsledkami a formou wokshopu informovaní o možnostiach ako jednotlivé oblasti rozvíjať, využívať a ako pracovať s informáciami pri učení.

INÉ AKTIVITY PE ŽIAKOV, RODIČOV A PEDAGÓGOV

PORADENSTVO PRE ŽIAKOV NA TÉMY:

  • ako sa lepšie a efektívnejšie učiť, ako si ľahšie zapamätať učivo
  • adaptácia na novú školu, nových spolužiakov
  • ako zvládnuť záťaž a stres
  • ako si lepšie manažovať svoj čas

PORADENSTVO PRE RODIČOV NA TÉMY:

  • moje dieťa sa nerado učí  ( ťažkosti v čítaní, písaní, matematike)
  • moje dieťa nechce chodiť do školy, materskej školy, nezvyklo si na nový kolektív detí
  • náročné situácie pri výchove detí
  • ako pracovať doma s nadaným dieťaťom, ako ho rozvíjať a stimulovať 
  • ako porozumieť deťom, ako ich podporovať a motivovať ku učeniu

KONZULTÁCIE PRE PEDAGÓGOV, STRETNUTIA KOORDINÁTOROV PREVENCIE, ŠKOLSKÝCH PSCHOLÓGOV

Po konzultácii s odbornými zamestnancami CPPPaP je možné dohodnúť aj špecifické aktivity a programy podľa individuálnych požiadaviek škôl a potrieb žiakov a pedagógov.

Aktivity v CPPPaP  v Dolnom Kubíne sú poskytované bezplatne.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Kontakt

Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie v D. Kubíne
ul. J. Ťatliaka 2051/8
02601 Dolný Kubín
tel. 043/586 2107
mobil: 0904/566 544
cpppapdk@gmail.com