Nachádzate sa tu

Domov

Plán aktívít CPPPaP na šk.rok 2020/2021

Plán pripravovaných aktivít CPPPaP Dolný Kubín na školský rok 2020/2021

 

 

Skupinové aktivity a programy pre žiakov stredných škôl

 

1. Príprava  a realizácia programu„Moja triedna skupina“: Cyklus programov realizovaných skupinovou formou s využitím zážitkového učenia pre žiakov 1. roč. SŠ a triednych učiteľov so zameraním na zvládanie adaptácie na nové sociálne prostredie, na podporu nových pozitívnych rovesníckych vzťahov,podporu pozitívnej komunikácie medzi žiakmi, medzi žiakmi a pedagógmi.

Termín:priebežne                                    Zodpovedná: Z. Machajová

 

2. Skupinová práca s triednymi skupinami: Skupinové preventívne aktivity zamerané na zlepšenie vzťahov v triednej skupine a zníženie agresivity, prípadne riešenie záťažových situácii(šikanovanie, záškoláctvo, apod.). Program je určený pre žiakov všetkých ročníkov stredných škôl a triednych učiteľov. Realizuje sa v priestoroch CPPPaP, príp. školy. Využíva sa práca s dynamickou skupinou, formy zážitkového učenia, interaktívne a skupinové hry podľa špecifickosti prípadu a vlastností skupiny.

Termín:priebežne                                   Zodpovedná: Z. Machajová

 

3.Prevencia obchodovania s ľuďmi:Program určený pre žiakov 3. – 4. ročníkov stredných škôl. V rámci programu sa účastníci dozvedia základné informácie z oblasti legislatívy o obchodovaní s ľuďmi, praktické informácie ako sa nestať obeťou obchodovania pri hľadaní práce, brigády v zahraničí alebo pri cestovaní, prípadne kde vyhľadať pomoc a ako reagovať v niektorých situáciách. Informačné bloky sú v rámci programu kombinované workshopmi a zážitkovými aktivitami.

Termín:priebežne                                  Zodpovedná: Z. Machajová

 

4.  Prevencia kyberšikanovania:Program je primárne určený žiakom 1. - 2. roč. SŠ so zameraním na kyberšikanovanie, prevenciu  závislosti od internetu, sociálnych sietí. Aktivity sú realizované kombináciou zážitkového učenia a informačných blokov s využitím najnovších poznatkov v danej oblasti. Účastníci majú možnosť oboznámiť sa so základnými pojmami a legislatívou v súvislosti s využívaním virtuálneho priestoru, kyberšikanovaním a možnosťami, kde hľadať pomoc, ako situácie riešiť a im predchádzať.

Termín:priebežne                                 Zodpovedná: A. Zelinová Šuvadová

 

5. Prevencia rasizmu a extrémizmu:Program je primárne určený pre žiakov stredných škôl so zameraním na uvedomenie si základných ľudských práva slobôd, oboznámenie sa so základnými informáciami o rasizme, extrémizme, intolerancii, xenofóbii. Aktivity sa realizujú s využitím zážitkového učenia, diskusie a krátkeho prednáškového bloku.

Termín:priebežne                               Zodpovedná: A. Zelinová Šuvadová

 

6. Program„Rozvoj komunikačných zručností a zvládanie záťažových situácií“ pre žiakov SŠ a gymnázia.

Termín:priebežne                               Zodpovedný: A. Sojčák

7.Program„Ako sa lepšie a efektívnejšie učiť“:Program je určený pre žiakov stredných škôl maturitných odborov. Podmienkou úspešnej prípravy na maturitnú skúšku je aj schopnosť orientovať sa v množstve informácií rôzneho druhu a kvality. Žiaci by mali byť schopní zvládnuť tieto informácie analyzovať, syntetizovať a hodnotiť. Samotnému programu predchádza diagnostika tzv. čitateľských zručností a umožní žiakom spoznať svoje čitateľské predpoklady (ako sa dokážu orientovať v čítanom texte, ako efektívne dokážu pracovať s informáciami vyplývajúcimi z textu). Žiaci sú oboznámení s výsledkami a formou workshopu informovaní o možnostiach ako jednotlivé oblasti rozvíjať, využívať a ako pracovať s informáciami pri učení.

Termín: september 2020 – marec 2021              Zodpovedná: Z. Machajová

 

 

Skupinové aktivity a programy pre žiakov základných škôl

 

1. Program„Naša trieda“: Cyklus programov realizovaných skupinovou formou s využitím zážitkového učenia pre žiakov 5. roč. ZŠ a triednych učiteľov zameraná na utváranie pozitívnej klímy, podporu pozitívny rovesnícky vzťahov  a rozvíjanie pozitívnych sociálnych interakcii.

Termín:priebežne                                  Zodpovedná: Z. Machajová

 

2.Skupinová práca s triednymi skupinami:Aktivity zamerané na zlepšenie vzťahov v triednej skupine  a zníženie agresivity, prípadne riešenie záťažových situácii (šikanovanie, záškoláctvo a pod.). Program je určený pre žiakov všetkých ročníkov základných škôl a triednych učiteľov. Realizuje sa v priestoroch CPPPaP príp. školy. Využívame prácu s dynamikou skupiny, formy zážitkového učenia, interaktívne a skupinové hry podľa špecifickosti prípadu a vlastností skupiny.

Termín:priebežne                                    Zodpovedná: Z. Machajová

 

3.  Prevencia kyberšikanovania: Program je primárne určený pre žiakov 7. – 9. roč. ZŠ so zameraním na prevenciu kyberšikanovania, prevenciu  závislosti od internetu, sociálnych sietí a bezpečnosti pri využívaní sociálnych sietí a virtuálneho priestoru.

V prípade potreby je program adaptovaný aj pre potreby mladších žiakov.

Aktivity sú realizované formou zážitkového učenia, žiaci sú oboznámení aj so základnými pojmami a legislatívou v súvislosti s využívaním virtuálneho priestoru, kyberšikanovaním a možnosťami, kde hľadať pomoc, ako situáciu riešiť a jej predchádzať.

Termín:priebežne                                  Zodpovedná: A. Zelinová Šuvadová

 

4.  Prevencia rasizmu a extrémizmu: Program adaptovaný primárne pre žiakov 8. - 9. ročníkovso zameraním na uvedomenie si základných ľudských práva slobôd, oboznámenie sa so základnými informáciami o rasizme, extrémizme, intolerancii, xenofóbii. Aktivity sa realizujú s využitím zážitkového učenia, diskusie a krátkeho prednáškového bloku.

Termín:priebežne                                   Zodpovedná: A. Zelinová Šuvadová

 

5.  Program„Zdravý životný štýl“: Zážitková skupinová aktivita pre žiakov základných škôl (druhý stupeň ZŠ) so zameraním na podporu zdravého životného štýlu, uvedomenie si rizík spojených s nesprávnou výživou a nedostatočným pohybom (optimálne zásady stravovania, prevencia fajčenia, užívanie alkoholických a energetických nápojov a pod.), hľadanie alternatív ako tráviť a efektívnejšie plánovať voľný čas.

Termín:priebežne                                    Zodpovedná:A. Zelinová Šuvadová

 

6. Program „Rozvoj komunikačných zručností a zvládanie záťažových situácií“:pre žiakov 2. stupňa ZŠ.

Termín:priebežne                                    Zodpovedný: A. Sojčák

 

7. Program„Prevencia ťažkostí v čítaní a písaní“:Program je určený pre žiakov 1. roč. ZŠ, pozostáva z diagnostiky predčitateľských a čitateľských zručností a následne poradenstva pre pedagógov a rodičov s cieľom podporiť nácvik správnej techniky čítania.

Termín:november2020 – január 2021      Zodpovedná: A. Zelinová Šuvadová

 

8.Klub„Zaujímavého čítania“: Systematická odborná skupinová práca so žiakmi s výchovno–vzdelávacími ťažkosťami a ich rodičmi. Súčasťou práce je spolupráca s triednymi učiteľmi. Program je určený pre žiakov 2. -3. roč. s vývinovými poruchami učenia, adaptačnými ťažkosťami v škole, pre žiakov so zníženým sebahodnotením, ťažkosťami v komunikácii s rovesníkmi.

Termín:priebežne                                      Zodpovedná: A. Zelinová Šuvadová

 

9.  Klub„Šikovné hlavičky“: Systematická odborná skupinová práca so žiakmi 5. – 6. roč. ZŠ. Program je určený pre žiakov s vyšším intelektovým potencionálom a je zameraný najmä na optimalizáciu sociálnej regulácie v správaní, rozvoj sebaakceptácie, podporovanie pozitívneho sebaobrazu a pozitívneho sebahodnotenia, nácvik zručností potrebných ku zvládaniu rôznych záťažových situácii primeraným spôsobom.

Termín:priebežne                                      Zodpovedná: Z. Machajová

 

10.  Program„Spolučítanka“:Pre žiakov 5. - 6. roč. ZŠ s vývinovými poruchami učenia. Cieľom programu je rozvoj čitateľského porozumenia.

Termín:priebežne                                    Zodpovedná: A. Zelinová Šuvadová

 

 

Skupinové aktivity a programy pre materské školy

 

1. Program „Predškoláčik“: Cieľom je rozvoj zručností a schopností detí predškolského veku a systematická príprava na  prácu v školskom prostredí. Súčasťou práce je spolupráca s rodičmi a učiteľmi. Aktivity sa realizujú hravou formou v malých skupinách tak, aby učenie bolo pre deti zaujímavé a prinášalo im radosť.

Termín:apríl – jún 2021                            Zodpovedná: Z. Machajová

 

2. Program„Predškolák“:Cieľom je rozvíjanie zručností dôležitých pre vstup do školy za intenzívnej spolupráce s rodičmi.

Termín:apríl – jún 2021                           Zodpovedné: V. Martišová, I. Kurillová

 

3. Program“Aj my sa tešíme do školy“: Aktivity sú zamerané na vytvorenie podmienok  pre dobrý štart do školy. Pri práci s deťmi v malých skupinkách cielene rozvíjame grafomotorické zručnosti, komunikačné a sociálne zručnosti (učíme sa dodržiavať pravidlá, počúvať sa, hovoriť pred ostatnými, podporujeme kamarátske vzťahy).

Termín: priebežne                                                Zodpovedná: A. Zelinová Šuvadová

4.  Program„Tréning fonematického uvedomovania Eľkonin“:Program je určený pre predškolákov a pre deti s odloženou školskou dochádzkou. Cieľom je rozvoj sluchového vnímania, ktoré je dobrým štartom do školy pre všetkých budúcich prvákov.

Termín:priebežne                                    Zodpovedná: A. Zelinová Šuvadová

 

5. Rozvíjajúci program„Mirabilis pre deti s odloženou školskou dochádzkou“:Program určený pre deti s odloženou školskou dochádzkou.

Termín:priebežne                                    Zodpovedná: A. Zelinová Šuvadová

 

6.Program„Rozvíjanie sociálnych, komunikačných, zručností a zručností potrebných pre vstup do školy“:Program určený pre deti predškolského veku. Realizovaný v MŠ po dohode s CPPPaP a pedagógmi MŠ.

Termín:priebežne                                    Zodpovedná: A. Zelinová Šuvadová

 

7. Program„KUPOZ“: je zameraný na všestranný rozvoj detí s dôrazom na rozvíjanie pozornosti (ADHD, ADD).

Termín:priebežne                                   Zodpovedná: V. Martišová

 

8. Program„KUPREV“: primárne preventívny program, rešpektujúci  špecifiká vývinového obdobia dieťaťa. Určený deťom od 4 rokov do začiatku školskej dochádzky.

Termín:priebežne                                  Zodpovedná: V. Martišová

 

 

Iné aktivity pre deti/žiakov, rodičov a pedagógov

 

1.  Metodicko - inštruktážne stretnutia koordinátorov prevencie.

Termín:trvalý                                         Zodpovedná: Z. Machajová

 

2.   Metodicko - inštruktážne stretnutia výchovných a kariérových poradcov.

Termín:trvalý                                        Zodpovední: A. Sojčák, B. Kloptová

 

3. Kariérové poradenstvo pre žiakov 9. roč. ZŠ(skupinová diagnostika, individuálne poradenstvo).

Termín:október – december 2020         Zodpovední: A. Sojčák, B. Kloptová

 

4. Kariérové poradenstvo pre žiakov 8. roč. ZŠ (skupinová diagnostika, individuálne poradenstvo).

Termín:máj - jún 2021                            Zodpovední: A. Sojčák, B. Kloptová

 

5.  Kariérové poradenstvo pre žiakov 7. roč. ZŠ (realizované testom – Obrázkový test profesijnej orientácie (skupinová diagnostika, poradenstvo).

Termín:január - apríl 2021                      Zodpovední: A. Sojčák, B. Kloptová

 

6. Kariérové poradenstvo pre žiakov 2. a 3. roč. SŠ a gymnázii (skupinová diagnostika, individuálne poradenstvo).

Termín:október - december 2020 (gymnáziá)                       

              priebežne (SOŠ)                                  Zodpovední: A. Sojčák, B. Kloptová

   

7.  Skríningový test školskej zrelostiv MŠ okresu Dolný Kubín, poradenstvo pre rodičov a pedagógov MŠ.

Termín:marec – apríl 2021                    Zodpovedné: A. Synáková, A. Lacková, A. Sojčák

 

8. Psychologická diagnostika  pre posúdenie športového nadania žiakov.

Termín: máj 2021                                  Zodpovedné: Z. Machajová, D. Kunová

 

9.  Supervízia pre pedagógov a odborných zamestnancov MŠ, ZŠ, SŠ a gymnázií.

Termín:priebežne                                 Zodpovední: Z. Machajová, A. Sojčák

 

10. Besedy zamerané na elimináciu diskriminácie, xenofóbie a vytváranie predpokladov vzájomného porozumeniapre žiakov 2. stupňa ZŠ, SŠ a gymnázií.

Termín:priebežne                                 Zodpovedný: A. Sojčák

 

11. Program: „Rozvoj komunikačných zručností a zvládanie záťažových situácií“: pre pedagógov MŠ, ZŠ, SŠ a gymnázií.

Termín:priebežne                                Zodpovedný: A. Sojčák

 

12. Individuálna diagnostika, poradenstvo, reedukácia, psychoterapia.

Termín:priebežne                               Zodpovední: všetci odborní zamestnanci CPPPaP

 

Poradenstvo pre žiakov na témy:

 

  • Ako sa lepšie a efektívnejšie učiť, ako si ľahšie zapamätať učivo
  • Adaptácia na novú školu, nových spolužiakov
  • Ako zvládnuť záťaž a stres
  • Ako si lepšie manažovať svoj  čas

 

Poradenstvo pre rodičov na témy:

 

  • Moje dieťa sa nerado učí (ťažkosti v čítaní, písaní, matematike)
  • Moje dieťa nechce chodiť do školy, materskej školy, nezvyklo si na nový kolektív detí
  • Náročné situácie pri výchove detí
  • Ako pracovať doma s nadaným dieťaťom, ako ho rozvíjať a stimulovať
  • Ako porozumieť deťom, ako ich podporovať a motivovať ku učeniu

 

Konzultácie pre pedagógov, školských psychológov.

 

Po konzultácii s odbornými zamestnancami  CPPPaP je možné dohodnúť si špecifické aktivity a programy podľa individuálnych požiadaviek škôl a potrieb žiakov a pedagógov.

 

 

 

 

Spracovala: PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie v D. Kubíne
ul. J. Ťatliaka 2051/8
02601 Dolný Kubín
tel. 043/586 2107
mobil: 0904/566 544
cpppapdk@gmail.com