Nachádzate sa tu

Domov

Plán aktívít CPPPaP na šk.rok 2019/2020

1.  Metodicko-inštruktážne stretnutia koordinátorov prevencie.

     termín: trvalý                                                        zodpovedná: Z. Machajová

 

2. Metodicko-inštruktážne stretnutia výchovných poradcov.

    termín: trvalý                                                         zodpovedný: A. Sojčák

 

3. Burza informácií stredných škôl a gymnázií pre žiakov 9. ročníka ZŠ, pedagógov

    a rodičov.

    termín: november 2019                                         zodpovedný: A. Sojčák

 

4. Skríning komunikačných zručností u detí 4-6 ročných vo vybraných MŠ v okrese

    (podľa záujmu MŠ).

    termín: september – december 2019                  zodpovedná: I. Kurillová

 

5. Kariérové poradenstvo pre žiakov 7 . ročníkov ZŠ  - realizácia testu - Obrázkový test 

    profesijnej orientácie (skupinová diagnostika, poradenstvo).

    termín: máj – jún 2020                                          zodpovední: A. Sojčák, A.Synáková         

              

6. Kariérové poradenstvo zamerané na žiakov 8. ročníka ZŠ (skupinová diagnostika,  

    individuálne poradenstvo).

    termín: priebežne                                             zodpovední: A. Sojčák, M. Fendeková

 

7. Kariérové poradenstvo pre žiakov 2. a 3. ročníka SŠ a gymnázií (skupinová   

    diagnostika, individuálne poradenstvo).

    termín: október, november 2019 (gymnáziá)   

    termín: jún 2020 (SOŠ)                                   zodpovední: A. Sojčák, M. Fendeková 

 

8.  Príprava a realizácia programu: „Aj my sa tešíme do školy“ – rozvíjajúci skupinový

     program  pre deti MŠ    zameraný na dobrý štart do školy. 

     termín: priebežne                                                  zodpovedná: M.Takáčová

 

9.  Príprava a realizácia programu: “ Učíme sa hravo“ určený pre deti MŠ s cieľom vytvárať    

     a udržiavať pozitívnu atmosféru v skupine detí s dôrazom na nedirektívny prístup.

     termín: priebežne                                                  zodpovedná: A. Zelinová Šuvadová

 

10. Príprava a realizácia programu: „Aby sme si rozumeli“ skupinové aktivity pre deti

    predškolského veku  s cieľom vytvárať a udržiavať pozitívnu atmosféru v skupine detí  

    s dôrazom na nedirektívny prístup.

    termín: priebežne                                                   zodpovedná: A. Zelinová Šuvadová

 

11. Príprava a realizácia klubu „Predškolák I.“  pre deti z MŠ a ich rodičov, práca s malou

skupinou detí predškolského veku zameraná na rozvíjanie zručností dôležitých pre vstup

do školy za intenzívnej spolupráce s rodičmi.

     termín: apríl - jún 2020                    zodpovedné:  Z. Machajová, A. Zelinová Šuvadová          

 

12. Príprava a realizácia klubu „Predškolák II.“ pre deti z MŠ a ich rodičov, práca s malou

      skupinou detí  predškolského veku zameraná na rozvíjanie zručností dôležitých pre vstup 

      do školy za intenzívnej  spolupráce s rodičmi.

      termín: apríl, jún 2020                      zodpovedné: V. Martišová, I. Kurillová

 

13.  Príprava a realizácia programu: „Tréning fonematického uvedomovania Eľkonin“

      zameraný na rozvíjanie sluchovej percepcie ako jedna z  foriem prevencie vývinových

      porúch učenia.

      termín: september 2019 – január 2020                        zodpovedná: A. Zelinová Šuvadová

 

14. Príprava a realizácia programu: “Spolučítanka“ určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ s vývinovými

       poruchami učenia (ďalej VPU).

       termín: priebežne                                                 zodpovedná: A. Zelinová Šuvadová

 

15. Príprava a realizácia „klub DYS 1“ adaptačný program pre deti s VPU s ťažkosťami    

      v správaní.

      termín: október 2019 - január 2020                             zodpovedná: Z. Machajová

 

16. Príprava a realizácia „klub DYS 2“ rozvíjajúci program  pre deti s VPU s ťažkosťami

      v správaní.

      termín: január - jún 2020                                              zodpovedná: Z. Machajová

 

17. Program „Moja triedna skupina“ - skupinové preventívne aktivity pre žiakov 1.

      ročníkov SŠ a gymnázií zamerané na elimináciu násilia, agresivity, motiváciu na zlepšenie

      učebných výsledkov  a  primeranú adaptáciu na nové školské prostredie.

      termín: september 2019 - jún 2020                                 zodpovedná: M.Takáčová

 

18. Prevencia a eliminácia šikanovania na ZŠ a SŠ formou zážitkových skupinových aktivít.

      termín: priebežne                                                           zodpovedná: M.Takáčová

 

19. Príprava a realizácia skupinových zážitkových  aktivít pre ZŠ a SŠ zameraných  na    

      spoluprácu a posilňovanie vyživujúcich vzťahov medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi

      a učiteľmi  v úzkej spolupráci s triednymi  učiteľmi. 

      termín: priebežne                                  zodpovedné: M.Takáčová, A. Zelinová Šuvadová

 

20. Program zameraný na prevenciu kyberšikanovania ( 7-9 roč. ZŠ).

      termín: priebežne                           zodpovedné: Z. Machajová, A. Zelinová Šuvadová

                                                                                              

21. Program zameraný na prevenciu obchodovania s ľuďmi (3. – 4. ročník SŠ)

      termín: priebežne                                      zodpovedná: A. Zelinová Šuvadová

 

22. Príprava a realizácia programu: Klub zaujímavého čítania. Aktivity zamerané na     

      reedukáciu vývinových porúch učenia pre žiakov 1. stupňa ZŠ.

      termín: priebežne                          zodpovedné: M. Takáčová,  A. Zelinová Šuvadová

                                                                                                                                                                                                    

23. Príprava a realizácia programu: „ Tréning fonematického uvedomovania a rozvoj

      komunikačných zručností“ zameraný na rozvíjanie sluchovej percepcie ako jednej   

      z foriem prevencie vývinových porúch učenia.

      termín: priebežne                                     zodpovedná: A. Zelinová Šuvadová

 

24. Skríningový test školskej zrelosti v MŠ okresu D. Kubín a poradenstvo pre rodičov

      a pedagógov  MŠ.

      termín: marec – apríl 2020                                zodpovedná: A. Synáková

 

25. Psychologická diagnostika pre  posúdenie športového nadania žiakov ZŠ J. Matúšku a

      ZŠ M. Kukučína D. Kubín.

      termín: máj 2020                                       zodpovedné:Z. Machajová, M. Fendeková

 

26. Program zameraný na prevenciu ťažkostí v čítaní a písaní – diagnostika

      predčitateľských a čitateľských zručností a poradenstvo pre učiteľov a rodičov

      s cieľom podporiť nácvik správnej techniky čítania.

     termín: október 2019 – február 2020                             zodpovedná: Z. Machajová

 

27. Program prevencie rasizmu a extrémizmu pre žiakov SŠ.

      termín: priebežne                                           zodpovedná: A. Zelinová Šuvadová          

 

28. KUPOZ – program zameraný na všestranný rozvoj detí s dôrazom na rozvíjanie

     pozornosti (ADD, ADHD)

     termín: priebežne                                             zodpovedná: V. Martišová

 

29. KUPREV – primárne preventívny program pre deti predškolského veku, rešpektujúci   

     špecifika vývinového obdobia dieťaťa. Určený deťom od. 4 rokov do začiatku šk.

     dochádzky.

     termín: priebežne                                             zodpovedná: V. Martišová

 

30. Besedy zamerané na elimináciu diskriminácie, xenofóbie a vytváranie predpokladov

      vzájomného porozumeniapre žiakov 2. stupňa ZŠ, SŠ a gymnázií.

      termín: priebežne                                              zodpovedný: A. Sojčák

 

31. Program zameraný na zvládanie záťažových situácií pre žiakov 2. stupňa ZŠ, SŠ  

     a gymnázií.

      termín: priebežne                                             zodpovedný: A.Sojčák

 

32. Program zameraný na rozvoj komunikačných zručností a zvládanie záťažových

     situácií pre  pedagógov MŠ, ZŠ, SŠ a gymnázií.

      termín: priebežne                                              zodpovedný: A. Sojčák

 

33. Príprava a realizácia programu: „Poďme spolu do rozprávky“ stimulujúci a rozvíjajúci    

      program pre deti z málo podnetného prostredia, realizovaný interaktívne, zážitkovou

      formou prostredníctvom rozprávky.

      termín: priebežne                                            zodpovedné: A. Synáková, A. Havková

 

34. Rodičovské stretnutia – príprava a realizácia programu zameraného na posilnenie

      rodičovských zručností, prístupov potrebných pri výchove detí. Cieľom je podpora

      efektívnejšieho riešenia ťažkostí vo výchove dieťaťa. Realizovaný skupinovou formou   

      určený pre matky z DSS.

      termín: priebežne                                     zodpovedné: A. Synáková, A. Havková

             

35. Supervízia pre pedagógov a odborných zamestnancov MŠ, ZŠ, SŠ a gymnázií.

      termín: priebežne                                      zodpovední: A.Sojčák, Z.Machajová

             

36. Individuálna diagnostika, poradenstvo, reedukácia, psychoterapia.

      termín: priebežne                                   zodpovední: všetci odborní zamestnanci zariadenia    

              

 

Spracoval:       PhDr. Anton Sojčák

                        riaditeľ CPPPaP D. Kubín

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie v D. Kubíne
ul. J. Ťatliaka 2051/8
02601 Dolný Kubín
tel. 043/586 2107
mobil: 0904/566 544
cpppapdk@gmail.com