Nachádzate sa tu

Domov

Plán aktívít CPPPaP na šk.rok 2018/19

 

1.  Metodicko-inštruktážne stretnutia koordinátorov prevencie.

     termín: trvalý                                                                    zodpovedná: Z. Machajová

 

2. Metodicko-inštruktážne stretnutia výchovných poradcov.

    termín: trvalý                                                                    zodpovedný: A. Sojčák

 

3. Burza informácií stredných škôl a gymnázií pre žiakov 9. ročníka ZŠ, pedagógov

    a rodičov.

    termín: november 2018                                                      zodpovedný: A. Sojčák

 

4. Skríning komunikačných zručností u detí 4-6 ročných vo vybraných MŠ v okrese

    (podľa záujmu

    MŠ).

    termín: september – december 2018                                 zodpovedná: I. Kurillová

 

5. Kariérové poradenstvo zamerané na žiakov 8. ročníka ZŠ (skupinová diagnostika,   

    individuálne poradenstvo).

    termín: priebežne                                                   zodpovedné: B. Indrová, D. Langová

 

6. Kariérové poradenstvo pre žiakov 2. a 3. ročníka SŠ a gymnázií (skupinová    

    diagnostika, individuálne poradenstvo).

    termín: október, november 2018 (gymnáziá, SZŠ)    zodpovedné: D. Langová, B. Indrová   

    termín: jún 2019 (OA, SOŠ OaS)

 

7.  Príprava a realizácia programu: „Aj my sa tešíme do školy“ – rozvíjajúci skupinový

     program  pre deti MŠ    zameraný na dobrý štart do školy. 

     termín: priebežne                                                  zodpovedná: M.Takáčová

 

8.  Príprava a realizácia programu: “ Učíme sa hravo, ako sa hrať zdravo“ určený pre deti   

     MŠ vo  veku 3-6 rokov .

     termín: október – november 2018                        zodpovedná: A. Zelinová Šuvadová

 

9. Príprava a realizácia programu: „Aby sme si rozumeli“ skupinové aktivity pre deti

    predškolského veku  s cieľom vytvárať a udržiavať pozitívnu atmosféru v skupine detí   

    s dôrazom na nedirektívny prístup.

    termín: november 2018 – január 2019                   zodpovedná: A. Zelinová Šuvadová

 

10. Príprava a realizácia klubu „Predškolák I.“  pre deti z MŠ a ich rodičov, práca s malou

     skupino detí predškolského veku zameraná na rozvíjanie zručností dôležitých pre vstup do

     školy za intenzívnej spolupráce s rodičmi.

     termín: apríl, jún 2019                                   zodpovedné:  A. Zelinová Šuvadová

                                                                                                   M. Takáčová         

 

11. Príprava a realizácia klubu „Predškolák II.“ pre deti z MŠ a ich rodičov, práca s malou

      skupinou detí  predškolského veku zameraná na rozvíjanie zručností dôležitých pre vstup  

      do školy za intenzívnej  spolupráce s rodičmi.

      termín: apríl, jún 2019                                                  zodpovedné: V. Martišová

                                                                                                                  I. Kurillová

 

12.  Príprava a realizácia programu: „Tréning fonematického uvedomovania Eľkonin“

      zameraný na rozvíjanie sluchovej percepcie ako jedna z  foriem prevencie vývinových

      porúch učenia.

      termín: september 2018 – január 2018                        zodpovedná: A. Zelinová Šuvadová

 

13. Príprava a realizácia programu: “Spolučítanka“ určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ s VPU.

      termín: október 2018 – január 2019                              zodpovedná: A. Zelinová Šuvadová

 

14. Príprava a realizácia „klub DYS 1“ adaptačný program pre deti s VPU.

      termín: október 2018 - január 2019                                zodpovedná: Z. Machajová

 

15. Príprava a realizácia „klub DYS 2“ rozvíjajúci program  pre deti s VPU.

      termín: január - jún 2019                                        zodpovedná: Z. Machajová

 

16. Program „Moja triedna skupina“ - skupinové preventívne aktivity pre žiakov 1.

      ročníkov SŠ a gymnázii zamerané na elimináciu násilia, agresivity, motiváciu na zlepšenie

      učebných výsledkov  a  primeranú adaptáciu na nové školské prostredie.

      termín: september 2018 - jún 2019                                 zodpovedná: M.Takáčová

 

17. Prevencia a eliminácia šikanovania na ZŠ a SŠ formou zážitkových skupinových aktivít.

      termín: priebežne                                                           zodpovedná: M.Takáčová

 

18. Príprava a realizácia skupinových zážitkových  aktivít pre ZŠ a SŠ zameraných  na     

      spoluprácu a posilňovanie vyživujúcich vzťahov medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi

      a učiteľmi  v úzkej spolupráci s triednymi  učiteľmi. 

      termín: priebežne                                                            zodpovedné: M.Takáčová

                                                                                                              A. Zelinová Šuvadová

 

19. Program zameraný na prevenciu kyberšikanovania ( 7-9 roč. ZŠ).

      termín: priebežne                                                             zodpovedné: Z. Machajová,

                                                                                                               A. Zelinová Šuvadová

 

20. Program zameraný na prevenciu obchodovania s ľuďmi.

      termín: priebežne                                                        zodpovedná: A. Zelinová Šuvadová

                                                                                                               Z. Machajová

 

21. Skríngový test školskej zrelosti v MŠ okresu D. Kubín a poradenstvo pre rodičov

      a pedagógov  MŠ.

      termín: marec – apríl 2019                                               zodpovedná: A. Synáková

 

 

22. Psychologická diagnostika pre  posúdenie športového nadania žiakov ZŠ J. Matúšku a

      ZŠ M. Kukučína D. Kubín.

      termín: máj 2019                                                      zodpovedné: B. Indrová, Z. Machajová

 

23. Program zameraný na prevenciu ťažkostí v čítaní a písaní – diagnostika

      předčitateľských a čitateľských zručností a poradenstvopre učiteľov a rodičov

      s cieľom podporiť nácvik správnej techniky čítania.

     termín: priebežne                                                                    zodpovedná: Z. Machajová

 

24. Program prevencie rasizmu a extrémizmu pre žiakov SŠ.

      termín: priebežne                                                                   zodpovedná: Z. Machajová                                                                                                               A. Zelinová Šuvadová          

 

25. KUPOZ – program zameraný na všestranný rozvoj detí s dôrazom na rozvíjanie

     pozornosti (ADD, ADHD)

     termín: priebežne                                                              zodpovedná: V. Martišová

 

26. KUPREV – primárne preventivný program pre deti predškolského veku, rešpektujúci    

     špecifika vývinového obdobia dieťaťa. Určený deťom od. 4 rokov do začiatku šk.

     dochádzky.

     termín: priebežne                                                           zodpovedná: V. Martišová

 

27. Besedy zamerané na elimináciu diskriminácie, xenofóbie a vytváranie predpokladov

      vzájomného porozumeniapre žiakov 2. stupňa ZŠ, SŠ a gymnázií.

      termín: priebežne                                                              zodpovedný: A. Sojčák

 

28. Program zameraný na zvládanie záťažových situácií pre žiakov 2. stupňa ZŠ, SŠ   

     a gymnázií.

      termín: priebežne                                                              zodpovedný: A.Sojčák

 

29. Program zameraný na rozvoj komunikačných zručností a zvládanie záťažových

     situácií pre  pedagógov MŠ, ZŠ, SŠ a gymnázií.

      termín: priebežne                                                             zodpovedný: A. Sojčák

 

30. Supervízia pre pedagógov a odborných zamestnancov MŠ, ZŠ, SŠ a gymnázií.

      termín: priebežne                                                       zodpovední: A. Sojčák, Z. Machajová

   

              

31. Individuálna diagnostika, poradenstvo, reedukácia, psychoterapia.

      termín: priebežne                                              zodpovední: všetci odborní zamestnanci    

      zariadenia    

              

 

 

 

 

 

 

Spracoval: PhDr. Anton Sojčák

                riaditeľ CPPPaP D. Kubín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie v D. Kubíne
ul. J. Ťatliaka 2051/8
02601 Dolný Kubín
tel. 043/586 2107
mobil: 0904/566 544
cpppapdk@gmail.com