Nachádzate sa tu

Domov

O nás - zamestnanci CPPPaP

Naše zariadenie vzniklo v roku 1971 pod názvom Výchovná a psychologická poradňa a poradňa pre voľbu povolania. Od tohto obdobia prešlo zariadenie viacerými významnými zmenami, čo sa týka názvu, miesta svojho pôsobenia i obsahu a foriem práce. V súčasnosti v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie /CPPPaP DK/ pracujú interní a externí pracovníci, a to v rámci dvoch oddelení:

  • Oddelenie poradenstva osobnostného a vzdelávacieho vývinu a špeciálno-pedagogického poradenstva
  • Oddelenie poradenstva sociálneho vývinu, prevencie a psychoterapie.

Podľa zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ CPPPaP DK patrí medzi školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, v starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.

 

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie - pracovisko 1.

ul. J.Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín                                                                    
tel.: 043-586 2107, 0904- 566 544
e-mail: cpppapdk@gmail.com
zobraziť na mape Google
objednávanie klientov: Mgr. Anna Synáková, tel. 043 – 586 21 07, 0904 - 566 544
 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie - elokované pracovisko 2.

ul. M.R.Štefánika 1810/15, 026 01 Dolný Kubín
ako súčasť CPPPaP v Dolnom Kubíne - pracovisko č. 2.                                        
tel: 043-586 3923, 043-582 3031,  043-582 3029
e-mail:  prevencia@cpppapdk.sk
objednávanie programov a skupinových aktivít: Mgr. Andrea Zelinová Šuvadová, tel.: 043-586 3923, email: prevencia@cpppapdk.sk
objednávanie indiviuálnych klientov: Mgr.Anna Synáková, tel. 043 – 586 21 07, 0904 - 566 544
 


   

 

PhDr.Vlasta Martišová,
riaditeľka, špeciálny pedagóg
tel.kontakt. 0904/566 544, 043-586 21 07
pracovisko 1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 PhDr. Anton Sojčák,
 psychológ
 tel. kontakt: 043- 586 21 07
 pracovisko 1.
 
 
 
 
 
PhDr. Zuzana Machajová, PhD.
psychológ, zástupca riaditeľa
 
 tel. kontakt: 043- 586 30 31
 pracovisko 2.
 
 
 
 
 Mgr. Anna Synáková
 sociálny pedagóg, prvý kontakt s klientom 
 
 tel. kontakt: 043- 586 21 07, 0904- 566 544
 pracovisko 1.
 
 
 
 
 Janka Marčeková
 ekonómka
 
 tel.kontakt: 043- 586 22 86
 pracovisko 1. 
 
 
 
 
 Mgr. Mária Vašeková, t.č. na RD
 psychológ
 
 tel.kontakt:
 e-mail:
 pracovisko 1.

 

 

 

 
 
 
 
 Mgr. Denisa Mešková
 psychológ
 tel. kontakt: 043- 582 39 23
 pracovisko 2.
 
 
 
 
 Mgr. Ingrid Kurillová
 logopéd
 
 tel.kontakt:043-5862107, 0904/566544
 pracovisko 1.
 
 

   

 

 

 

 

 

 PaedDr. Anna  Havková,PhD.
 špeciálny pedagóg
 
 tel. kontakt: 043- 586 39 23
 pracovisko 2.
 
   
 
Mgr. Beata Kloptová
psychológ, kariérový poradca

tel. kontakt: 043- 586 22 86, 043-586 21 07
e-mail: cpppapdk@gmail.com
pracovisko:  1.

 

 

 

 

 

Mgr. Dominika Kunová
psychológ

tel. kontakt: 043- 586 22 86, 043-586 21 07
e-mail: cpppapdk@gmail.com
pracovisko:  1.

 

 

Mgr. Alena Kyselová, t.č. na RD
psychológ

tel. kontakt: 043- 586 22 86, 043-586 21 07
e-mail: cpppapdk@gmail.com
pracovisko:  1.

 
 
Mgr.Andrea Zelinová Šuvadová
 sociálny pedagóg
 
 tel. kontakt: 043- 586 39 23, 043- 582 30 31 
 pracovisko 2.
 
Mgr. Jozef Vrašťák
 sociálny pedagóg
 
 pracovisko 2.

 

Kontakt

Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie v D. Kubíne
ul. J. Ťatliaka 2051/8
02601 Dolný Kubín
tel. 043/586 2107
mobil: 0904/566 544
cpppapdk@gmail.com