Nachádzate sa tu

Domov

O nás - zamestnanci CPPPaP

Naše zariadenie vzniklo v roku 1971 pod názvom Výchovná a psychologická poradňa a poradňa pre voľbu povolania. Od tohto obdobia prešlo zariadenie viacerými významnými zmenami, čo sa týka názvu, miesta svojho pôsobenia i obsahu a foriem práce. V súčasnosti v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie /CPPPaP DK/ pracujú interní a externí pracovníci, a to v rámci dvoch oddelení:

  • Oddelenie poradenstva osobnostného a vzdelávacieho vývinu a špeciálno-pedagogického poradenstva
  • Oddelenie poradenstva sociálneho vývinu, prevencie a psychoterapie.

Podľa zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ CPPPaP DK patrí medzi školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, v starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.
 

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie - pracovisko 1.

ul. J.Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín  
                                                                 
tel.: 043-586 2107, 0904/ 566 544
objednávanie klientov: Mgr. Anna Synáková, tel. 043 – 586 21 07, 0904/ 566 544
 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie - elokované pracovisko 2.

ul. M.R.Štefánika 1810/15, 026 01 Dolný Kubín
ako súčasť CPPPaP v Dolnom Kubíne - pracovisko č. 2.  
                                     
tel:  0948/ 992 107,  0949/ 013 965,  
e-mail:  prevencia.cpppapdk@gmail.com
 
objednávanie programov a skupinových aktivít: Mgr. Andrea Zelinová Šuvadová,
tel.:  0948/ 992 107, email: prevencia.cpppapdk@gmail.com
 
objednávanie indiviuálnych klientov:
Mgr.Anna Synáková, tel. 043 – 586 21 07, 0904/566 544
 


PhDr.Vlasta Martišová,
riaditeľka, špeciálny pedagóg
 
tel.kontakt. 0904/566 544, 043-586 21 07
pracovisko 1.
   
PhDr. Anton Sojčák,
psychológ
 
tel. kontakt: 043- 586 21 07, 0904/566 544
pracovisko 1.
   
PhDr. Zuzana Machajová, PhD.
psychológ, zástupca riaditeľa
 
 tel. kontakt:  0948/ 992 107
 pracovisko 2.
   
 Mgr. Anna Synáková
 sociálny pedagóg, prvý kontakt s klientom 
 
 tel. kontakt: 043- 586 21 07, 0904/ 566 544
 pracovisko 1.
   
 Janka Marčeková
 ekonómka
 
 tel.kontakt: 043- 586 22 86
 pracovisko 1. 
   
 Mgr. Ingrid Kurillová
 logopéd
 
 tel.kontakt:043-586 21 07, 0904/566 544
 pracovisko 1.
   

 PaedDr. Anna  Havková, PhD.
 špeciálny pedagóg
 
 tel. kontakt:  0949/ 013 965
 pracovisko 2.
   
Mgr.Andrea Zelinová Šuvadová
sociálny pedagóg
 
tel. kontakt: 0948/ 992 107
pracovisko 2.
 
 

 

 

 

 

 

 
Mgr. Agáta Maderová
psychológ
 
tel. kontakt: 043- 586 22 86, 0904/566 544
pracovisko 1.
 
 
 
Mgr. Marianna Stančeková
psychológ
 
tel. kontakt:  0948/ 992 107
pracovisko 2
 
 
 
Mgr. Andrea Janíčková
psychológ
 
tel. kontakt: 043- 586 22 86, 0904/566 544
pracovisko 1.