Nachádzate sa tu

Domov

Voľné pracovné miesto PSYCHOLÓGA

V zmysle §9 ods.1.,§10 ods.1., a §11 ods.1, písm a./ Zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

Názov a adresa zamestnávateľa:     Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Dolnom Kubíne, ul. J.Ťatliaka 2051/8, oddelenie poradenstva sociálneho vývinu, prevencie a psychoterapie

Kategória voľného pracovného miesta:   PSYCHOLÓG

Dátum predpokladaného nástupu           01.08.2021   (prípadne od 01.09.2021)

Pracovný pomer:                                      na dobu určitú

Ponúkaný plat:  podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmea zmene a doplnení niektorých zákonov

Požadované kvalifikačné predpokladya iné kritériá a požiadavky :

 •  VŠ vzdelanie II.stupňa v požadovanom študijnom odbore súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických     a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 •   zdravotná spôsobilosť,
 •   bezúhonnosť,
 •   ovládanie štátneho jazyka,
 •   schopnosť tímovej práce,
 •   prax vítaná.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • kópie dokladov o  dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

         Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej  podobe zasielajte do: 25.06.2021  na adresu: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dolný Kubín ul. J.Ťatliaka 2051/8,026 01 Dolný Kubín.

          Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. O termíne konania osobného pohovoru budú uchádzači oboznámení telefonicky, príp. e-mailom.

Kontakt

Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie v D. Kubíne
ul. J. Ťatliaka 2051/8
02601 Dolný Kubín
tel. 043/586 2107
mobil: 0904/566 544
cpppapdk@gmail.com