Nachádzate sa tu

Domov

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – psychológ

V zmysle §9 ods.1.,§10 ods.1., a §11 ods.1, písm a./ Zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

Kategória voľného pracovného miesta:   PSYCHOLÓG

Dátum predpokladaného nástupu             1.9.2020

Pracovný pomer:                                       zastupovanie počas MD, 100% úväzok

Ponúkaný plat: podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky :

 • VŠ vzdelanie II.stupňa v požadovanom štúdijnom odbore súlade so zák. č.138/2019 Z.z.  o pedagogických  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • bezúhonnosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • schopnosť tímovej práce,
 • prax vítaná.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • kópie dokladov o  dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej  podobe zasielajte do 31.7.2020 na adresu:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dolný Kubín ul. J.Ťatliaka 2051/8,026 01 Dolný Kubín

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom o zamestnanie bude dohodnutý telefonicky, alebo elektronicky.

                                                      PhDr. Vlasta Martišová, riaditeľka CPPPaP Dolný Kubín

Kontakt

Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie v D. Kubíne
ul. J. Ťatliaka 2051/8
02601 Dolný Kubín
tel. 043/586 2107
mobil: 0904/566 544
cpppapdk@gmail.com